DECRET 257/2007, de 27 de novembre, pel qual es prorroga la vigència del Decret 84/2007, de 3 d'abril, d'adopció de mesures excepcionals i d'emergència en relació amb la utilització dels recursos hídrics.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Medi Ambient i Habitatge
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

257/2007, de 27 de novembre, pel qual es prorroga la vigència del Decret 84/2007, de 3 d'abril, d'adopció de mesures excepcionals i d'emergència en relació amb la utilització dels recursos hídrics.

L'extraordinària escassetat de precipitacions durant l'any 2007 ha provocat un important descens de les reserves d'aigua embassades i dels nivells dels aqüífers. En conseqüència, per tal de garantir en la mesura del possible l'abastament domiciliari d'aigua, el Govern, fent ús de l'habilitació continguda en l'article 31.2.c) del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, ha dictat el Decret 84/2007, de 3 d'abril, d'adopció de mesures excepcionals i d'emergència en relació amb la utilització dels recursos hídrics.

Tractant-se de normes reglamentàries que incorporen mesures de caràcter urgent, de conformitat amb la interpretació jurisprudencial, aquests decrets tenen un àmbit temporal concret i acotat atès que la seva vigència s'esgota quan, de conformitat amb els indicadors establerts, les reserves assoleixen un nivell de normalitat, i, en tot cas, el dia 31 de desembre de 2007.

No obstant, segons els esmentats indicadors i ateses les actuals condicions meteorològiques, no es preveu una millora de la situació de sequera a curt termini, motiu pel qual es considera necessari mantenir vigents les mesures en relació amb la utilització dels recursos hídrics previstes en el Decret 84/2007, de 3 d'abril, d'adopció de mesures excepcionals i d'emergència en relació amb la utilització dels recursos hídrics, més enllà de la data establerta en l'esmentat Decret, perllongant la seva vigència fins el 31 de desembre de l'any 2008 o fins que no s'assoleixi una situació de normalitat en relació amb els recursos hídrics.

Per tant, a proposta del conseller de Medi Ambient i Habitatge, amb l'informe favorable del Consell d'Administració de l'Agència Catalana i amb...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA