EDICTE de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès relatiu a la delegació de diverses competències municipals.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Ajuntaments
Rang de Llei:Edicte
 
EXTRACTO GRATUITO

Es fa públic pel termini de quinze dies hàbils següents al d'inserció del present Edicte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, als efectes de reclamacions, l'acord adoptat pel Ple municipal de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, en sessió del dia 23 de juliol de 1996, amb el text literal següent:

Considerant convenient per als interessos d'aquesta corporació delegar en la Diputació de Barcelona la facultat de gestió del padró de l'impost sobr vehicles de tracció mecànica i de la taxa pels serveis del cementiri municipal,

S'acorda l'aprovació dels punts següents:

-1 Delegar en l'Organisme Autònom Local de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (OALGT), a l'empara del que preveuen l'article 106.3 de la Llei 7/1987, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 7.1 de la Llei 39/1988, reguladora de les hisendes locals, les competències municipals relatives a: Gestió de la matrícula o cens corresponent al padró fiscal referit a l'impost sobre vehicles de tracció mecànica; entenent dins d'aquesta gestió l'actualització de l'esmentada matrícula o cens, mitjançant les altes, baixes i modificacions i la resolució de reclamacions dels contribuents, pel que fa a això, així com l'emissió i aprovació dels efectes cobradors que escaiguin. Gestió de la matrícula corresponent al cens o llistat cobrador dels serveis que es realitzen referits al cementiri municipal. Aquesta gestió delegada realitzarà l'actualització del seu cens mitjançant lliuraments periòdics, per part de l'Oficina Municipal de Gestió Patrimonial del Cementiri, de les altes, baixes...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA