DECRET 253/1997, de 30 de setembre, pel qual es regulen les condicions que han de tenir les mutualitats de previsió social voluntària de Catalunya per tal d'obtenir la qualificació de jubilació mutual garantida dels seus productes d'assegurança de jubilació.