DECRET 54/1982, de 4 de març, pel qual es regula la xarxa d'estacions de reconeixement de vehicles automòbils a Catalunya.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

Malgrat la previsió de construcció d'estacions de reconeixement de vehicles a cada una de les províncies de l'Estat, pel que fa a Catalunya aquesta mesura no s'ha dut totalment a terme, però, en canvi, la legislació vigent preveu que en determinats casos les revisions es facin obligatòriament en una estació de reconeixement. Aquests fets aconsellen l'adopció, amb caràcter urgent, d'una sèrie de mesures encaminades a desenvolupar i a planificar l'estructura de la xarxa d'estacions de reconeixement de vehicles a Catalunya, ja que la creació no planificada d'Entitats Col·laboradores no garanteix la cobertura de tot l'àmbit territorial.

Els criteris generals que s'han de seguir en l'establiment d'aquesta xarxa són el de permetre que, en general, cap vehicle no s'hagi de desplaçar més de 50 km per fer les revisions obligatòries i, per altra part, el d'evitar l'acumulació d'estacions de reconeixement en una zona determinada, de manera que, un cop determinada la xarxa, es puguin dimensionar les estacions en funció del parc mòbil de la seva zona d'influència.

Per altra part, entenent que la política de seguretat ha de restar, en tot moment, en mans de l'Administració, és aconsellable que la direcció tècnica de les inspeccions resti en mans de la Generalitat.

En conseqüència, d'acord amb les competències que en matèria d'Indústria atorga l'Estatut, a proposta del Conseller d'Indústria i Energia i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1.

- Es crea la Xarxa d'Estacions de Reconeixement

de Vehicles Automòbils que serà composta d'estacions fixes i d'estacions mòbils.

Article 2.

- S'ubicarà una estació fixa de reconeixement a

cada una de les següents comarques: Alt Urgell, Bages, Baix Ebre, Baix Llobregat, Barcelonès, Gironès, Maresme, Osona, Pallars Jussà, Segrià, Tarragonès i Vallès Occidental.

Article 3.

- Les estacions mòbils es destinaran a la revisió

d'aquelles flotes de vehicles el nombre dels quals aconselli fer les revisions a domicili, i per a les revisions en indrets molt allunyats de l'estació fixa més propera.

Article 4.

- L'explotació de les estacions de reconeixement

serà mixta: la seva construcció i la seva gestió seran a càrrec de les entitats adjudicatàries. El Departament d'Indústria i Energia inspeccionarà el compliment de les responsabilitats de les entitats adjudicatàries i exercirà la Direcció Tècnica.

Article 5.

- Per poder presentar-se al concurs d'adjudicació

corresponent, caldrà reunir les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA