ORDRE PTO/139/2010, de 8 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a actuacions sobre la xarxa veïnal i rural de camins a les comarques de muntanya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

BODY LINK="#0000ff" VLINK="#800080">

ORDRE

PTO/139/2010, de 8 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a actuacions sobre la xarxa veïnal i rural de camins a les comarques de muntanya.

La Llei 2/1983, de 9 de març, d'alta muntanya, defineix a l'article 2 les comarques de muntanya i declara com a tals, als efectes de la Llei, les comarques de l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça, el Ripollès, Era Val d'Aran, el Berguedà, el Solsonès i la Garrotxa. Actualment s'ha de donar continuïtat a la política d'ajuts per a actuacions sobre la xarxa veïnal i rural de camins, en aquestes comarques, seguida en anys anteriors.

El Decret 566/1983, de 7 de desembre, sobre desplegament reglamentari de la Llei 2/1983, d'alta muntanya, especifica que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques té la competència en matèria de política general de muntanya.

Així mateix, l'article 11 de la Llei 2/1983, d'alta muntanya, permet l'establiment d'una política de subvencions en relació amb les comarques de muntanya, d'acord amb les previsions pressupostàries de cada any, tendents a compensar els desequilibris econòmics i socials entre les comarques de muntanya i la resta del territori.

A fi d'assolir més eficàcia i eficiència en la tramitació dels procediments de subvencions, i amb la voluntat de garantir la continuïtat d'aquesta actuació s'ha considerat oportú aprovar aquestes noves bases reguladores que regiran tots els procediments de subvencions destinades a fomentar la millora de la xarxa veïnal i rural de les comarques de muntanya.

Per això, d'acord amb les previsions del capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, així com els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de normativa aplicable,

Ordeno:

Article únic

Aprovar les bases per a la concessió de subvencions per actuacions sobre la xarxa veïnal i rural de camins a les comarques de muntanya, les quals consten a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 8 de març de 2010

Joaquim Nadal i Farreras

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Annex 1

Bases reguladores

.1 Objecte

Aquesta línia de subvencions té per objecte el foment d'actuacions destinades a l'arranjament i/o la pavimentació de la xarxa veïnal i rural de camins els titulars dels quals siguin municipis inclosos en alguna de les comarques de muntanya que figuren a l'annex 2.

.2 Actuacions subvencionables

Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases.

 1. Actuacions per millorar els accessos als nuclis, habitatges disseminats i explotacions agràries.

 2. Actuacions per facilitat l'accés a punts d'interès turístic o paisatgístic.

 3. Actuacions d'adequació de senders.

 4. Actuacions d'urgència i manteniment per a la conservació de la qualitat dels camins.

  .3 Beneficiaris

  3.1 Poden ser beneficiaris de les subvencions regulades en aquestes bases els consells comarcals de les comarques de muntanya que figuren a l'annex 2, a les quals pertanyen els municipis titulars de la xarxa veïnal i rural de camins per als quals se sol·licita la subvenció, excepte aquelles comarques que siguin objecte d'un programa pilot per portar a terme els corresponents plans de camins comarcals o actuació anàloga, circumstància que s'especificarà, expressament, en la convocatòria corresponent.

  Les actuacions han de ser contractades pel consell comarcal beneficiari directe de la subvenció. Excepcionalment, les obres podran ser contractades pels ajuntaments, sempre que la supervisió i el control vagin a càrrec del consell comarcal. En qualsevol cas, l'ens contractant haurà de designar un tècnic responsable de les actuacions.

  3.2 Aquests han de complir, en tot cas, els requisits següents:

 5. No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 6. Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la Generalitat de Catalunya i l'Administració General de l'Estat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.

  .4 Despeses subvencionables i import de les subvencions

  4.1 Es consideren despeses subvencionables les que tinguin una relació directa amb l'actuació subvencionada i es duguin a terme abans que acabi el termini de justificació que, a aquest efecte, s'inclourà en la convocatòria.

  Només serà subvencionable l'IVA que gravi el valor de les despeses, en cas que el beneficiari de la subvenció tingui la consideració de consumidor final.

  4.2 Cada convocatòria fixarà la posició pressupostària a què s'han d'imputar les subvencions i determinarà la quantia màxima per a aquesta línia.

  4.3 L'import de cadascuna de les subvencions concretes es determinarà a la convocatòria corresponent, i en cap cas pot superar el cost total de les actuacions per a les quals se sol·licita.

  .5 Compatibilitat de les subvencions

  La percepció de les subvencions concedides és compatible amb la percepció de subvencions procedents d'altres fonts, públiques o privades, sempre que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos no se superi el cost total de l'activitat subvencionada.

  .6 Sol·licituds i documentació

  6.1 Les sol·licituds les ha d'aprovar l'òrgan competent del consell comarcal i han de ser formalitzades pel president.

  6.2 Les sol·licituds, acompanyades de la documentació requerida, es presentaran en el registre telemàtic disponible de la Generalitat de Catalunya mitjançant l'extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, en els termes que estableix la normativa vigent.

  El formulari de sol·licitud i l'ofici de tramesa, així com la informació sobre aquest tràmit, estaran a disposició dels sol·licitants a l'extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, web http://www.eacat.cat.

  La impossibilitat tècnica o d'una altra índole no eximeix, en cap cas, la persona sol·licitant de l'obligació de trametre la documentació dins el termini establert en la convocatòria.

  6.3 El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació prevista a la base 7, serà el que, a aquest efecte, es determini en la convocatòria corresponent.

  Les sol·licituds presentades fora del termini esmentat no seran admeses a tràmit. L'òrgan competent per tramitar el procediment dictarà la resolució corresponent, que serà recurrible en alçada davant l'òrgan jeràrquicament superior que correspongui.

  6.4 Cal emplenar una sol·licitud per a cada actuació per a la qual es demana subvenció.

  No es pot presentar més d'una sol·licitud per a una mateixa...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA