LLEI 8/2000, de 19 de juny, de modificació parcial de la Llei 18/1990, del 15 de novembre, de creació del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

8/2000, de 19 de juny, de modificació parcial de la Llei 18/1990, del 15 de novembre, de creació del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, abans d’ésser creat com a organisme autònom per la Llei 18/1990, del 15 de novembre, de creació del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, i durant els primers anys com a tal, va dedicar els principals esforços de formació i de recerca al personal penitenciari i al de justícia juvenil.

Posteriorment, es va afegir als àmbits assenyalats un àmbit complex i amb importants mancances de formació, com és el de l’Administració de justícia, en el qual el Departament de Justícia ha anat assumint competències. Així, l’any 1992 es va signar el conveni de col·laboració entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Consell General del Poder Judicial, per tal de col·laborar, mitjançant el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, en la formació continuada dels jutges i dels magistrats destinats al territori de Catalunya. Posteriorment, aquesta col·laboració s’ha incrementat amb l’establiment de l’Escola Judicial a Barcelona, per a jutges de nou ingrés, i amb la creació de l’Aula Iberoamericana, per a jutges i magistrats de llengua castellana.

A aquest àmbit, en van seguir d’altres, de manera que, principalment mitjançant l’establiment de convenis o d’acords de col·laboració, el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada ha acabat participant activament en la formació continuada de fiscals, de metges forenses, de secretaris judicials i de personal de l’oficina judicial.

A les tasques purament formatives s’han sumat progressivament activitats de recerca i d’investigació sobre un àmbit poc conegut i estudiat com el de l’Administració de justícia, i s’han continuat també les investigacions i les recerques en l’àmbit penitenciari i de justícia juvenil.

L’any 1996, els traspassos del personal de l’oficina judicial i dels metges forenses marquen, sens dubte, el final d’aquesta etapa amb la consolidació d’un espai de recerca i formació especialitzada absolutament imprescindible en el procés de millora i de modernització de l’Administració de justícia de Catalunya.

En els àmbits penitenciaris i de justícia juvenil hi ha, també, un creixement de les necessitats de formació i d’investigació arran de les importants reformes legislatives que s’han produït, i, finalment, l’adscripció al Departament de Justícia de les competències relatives a l’àmbit de l’atenció a la infància constitueixen una raó més a favor de la necessitat de posar al dia la Llei 18/1990.

De les raons apuntades, es desprèn la necessitat de modificar parcialment alguns dels continguts de la Llei 18/1990, del 15 de novembre, de creació del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, per a adequar-los a la nova situació competencial del Departament de Justícia.

D’altra banda, es modifica la Llei perquè sigui la persona titular de la direcció del Centre, en comptes de la que n’exerceix la presidència, qui tingui l’obligació d’informar el Parlament sobre les activitats del Centre, obligació, sens dubte, més pròpia de qui administra i gestiona i que, a més, ha de garantir una informació més directa i detallada sobre les activitats del Centre.

Article 1

Es modifica l’article 3 de la Llei 18/1990, que queda redactat de la manera següent:

"Article 3. Funcions del Centre

"Corresponen al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada les funcions següents:

"a) Donar suport al Departament de Justícia en els processos de selecció del personal que pertany a cossos especials, en col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya pel que fa a les competències que li són pròpies.

"b) Portar a terme la formació especialitzada, inicial i permanent del personal dependent del Departament de Justícia.

"c) Investigar, estudiar i divulgar les matèries relatives a l’àmbit de les competències del Departament de Justícia; donar el suport tècnic que el Departament de Justícia li requereixi en aquests àmbits, i promoure-hi, mitjançant beques, ajuts, premis o altres mecanismes, la investigació i la difusió.

"d) Col·laborar amb el Consell General del Poder Judicial, directament o mitjançant l’Escola Judicial, en la formació continuada de les persones titulars dels òrgans judicials destinades a Catalunya, i en els altres àmbits d’interès mutu que s’estableixin per conveni.

"e) Col·laborar, mitjançant convenis, amb el Ministeri de Justícia en la formació continuada dels membres del ministeri fiscal destinats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i en la formació de les persones titulars de les secretaries judicials destinades a Catalunya.

"f) Organitzar programes que tendeixin a fomentar i a facilitar l’accés dels juristes i dels llicenciats en dret de Catalunya, per les corresponents vies legalment establertes, a les carreres judicial i fiscal i a altres professions jurídiques.

"g) Organitzar i supervisar, en col·laboració amb les universitats, les pràctiques universitàries i d’estudiants de formació professional a les oficines judicials i en els centres i serveis del Departament de Justícia.

"h) Mantenir relacions d’intercanvi de coneixements i de professionals amb altres centres docents i investigadors, tant nacionals com internacionals, en les matèries pròpies de la seva competència.

"i) Dirigir, elaborar i divulgar publicacions monogràfiques o periòdiques sobre matèries que són objecte de les activitats del Centre.

"j) Aplegar un fons bibliogràfic i documental públic, especialitzat fonamentalment en matèries que són competència del Departament de Justícia."

Article 2

Es modifica l’article 5 de la Llei 18/1990, que queda redactat de la manera següent:

"Article 5. La presidència

"1. La presidència del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada correspon a la persona titular del Departament de Justícia de la Generalitat.

"2. Són funcions de la presidència:

"a) Exercir l’alta representació del Centre.

"b) Convocar i presidir les sessions del Consell Rector, amb vot de qualitat.

"c) Exercir qualsevol altra atribució que no sigui expressament reservada a cap altre òrgan.

"d) Informar el Parlament de Catalunya sobre les activitats del Centre, sens perjudici del deure d’informar del director que estableix l’article 9.2."

Article 3

Es modifica l’article 6.1 de la Llei 18/1990, que queda redactat de la manera següent:

"1. El Consell Rector del Centre és integrat per la persona que el presideix i pels vocals següents:

"a) Tres alts càrrecs del Departament de Justícia, designats per la persona que n’exerceix la presidència.

"b) La persona titular de la direcció de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

"c) La persona titular de la Direcció General d’Universitats.

"d) La persona titular de la direcció del Gabinet Jurídic de la Generalitat.

"e) Un vocal designat per la persona titular del Departament d’Interior.

"f) Quatre vocals en representació de les universitats catalanes, que han d’ésser degans o deganes de les facultats on es facin estudis relacionats amb les matèries a les quals es refereix l’article 3, elegits pel Consell Interuniversitari.

"g) La persona titular de la direcció del Centre.

"h) Dos vocals designats per la persona titular del Departament de Justícia, entre persones expertes de prestigi en les matèries que són competència del Departament de Justícia.

"i) La persona titular de la direcció de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya.

"j) Dos vocals en representació del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya."

Article 4

Es modifica l’article 7.2 de la Llei 18/1990, que queda redactat de la manera següent:

"2. Corresponen al Consell Rector les funcions següents:

"a) Establir les línies generals del pla d’activitats anuals del Centre i aprovar-lo.

"b) Aprovar l’avantprojecte de pressupost.

"c) Aprovar les propostes d’estructura orgànica i de plantilla del personal, que han d’ésser sotmeses a l’aprovació definitiva de la persona titular del Departament de Justícia o del Govern, segons que correspongui.

"d) Aprovar la memòria anual del Centre.

"e) Aprovar els convenis amb altres entitats.

"f) Proposar anualment la determinació dels drets de matrícula i, si s’escau, de les tarifes.

"g) Supervisar el desenvolupament de les activitats del Centre.

"h) Emetre i elevar a la persona titular del Departament de Justícia l’informe sobre el nomenament de la persona titular de la direcció del Centre.

"i) Deliberar i informar sobre els assumptes que la persona que exerceix la presidència li sotmeti.

"j) Sol·licitar l’assistència de professionals de reconegut prestigi en la matèria corresponent per a presentar-hi assessorament en un assumpte determinat."

Article 5

Es modifica l’article 8 de la Llei 18/1990, que queda redactat de la manera següent:

"1. El Consell Rector es reuneix en sessió ordinària dues vegades l’any convocat per la persona que n’exerceix la presidència, i en sessió extraordinària sempre que ho decideixi la persona que n’exerceix la presidència o a instància d’una tercera part dels seus membres.

"2. El règim de sessions i d’acords del Consell Rector es regula per les normes sobre òrgans col·legiats que s’apliquen a la Generalitat."

Article 6

S’afegeixen tres apartats a l’article 9 de la Llei 18/1990, amb el text següent:

"l) Actuar com a òrgan de contractació en el marc de la legislació sobre la contractació administrativa.

"m) Informar el Parlament sobre el programa anual d’activitats i sobre la memòria anual del Centre.

"n) Proposar els barems de les remuneracions de les activitats docents."

Article 7

Es modifica l’article 12 de la Llei 18/1990, que queda redactat de la manera següent:

"Article 12. Règim jurídic

"1. Tots els actes administratius dimanants dels òrgans de govern i d’administració del Centre poden ésser objecte de recurs d’alçada, excepte els actes de la persona que n’exerceix la presidència, que esgoten la via administrativa, contra els quals es pot interposar el recurs potestatiu de reposició. El recurs extraordinari de revisió s’ha d’interposar davant de la persona titular del Departament de Justícia en els supòsits regulats en la legislació de procediment administratiu.

"2. La interposició de recurs contenciós administratiu és procedent d’acord amb el que estableix la llei sobre aquesta jurisdicció.

"3. L’exercici d’accions civils i laborals es regeix per les normes que li siguin aplicables. La reclamació prèvia a la via civil s’ha de presentar davant el conseller competent i la reclamació prèvia a la via laboral s’ha de presentar davant la persona que ocupa la Secretaria del Departament corresponent. La resolució de la reclamació prèvia correspon a la persona titular del Departament de Justícia."

Disposició final

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 19 de juny de 2000

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Núria de Gispert i Català

Consellera de Justícia

(00.168.002)