DECRET 159/1997, de 8 de juliol, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts del consorci Centre de Supercomputació de Catalunya. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 2503, pàg. 12071, de 24.10.1997).