DECRET 270/1988, de 12 de setembre, pel qual s'accepta la cessió de domini feta per l'Ajuntament de Reus d'una finca de 6.686,25 m2, situada en el seu terme municipal, amb destinació a estació d'autobusos.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Economia i Finances
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

Atès que l'Ajuntament de Reus ha ofert a la Generalitat de Catalunya la cessió de domini d'una finca de 6.686,25 m2, situada en el seu terme municipal, amb destinació a estació d'autobusos;

Atès que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques considera d'interès l'acceptació de la cessió de domini de la finca esmentada;

A proposta del Conseller d'Economia i Finances, i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

De conformitat amb el que disposa l'article 12.1 de la Llei 11/1981, de 7 de desembre, de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, en relació amb l'article 7.1 del Reglament per a la seva execució, s'accepta la cessió de domini feta per l'Ajuntament de Reus d'una finca de 6.686,25 m2, situada en el seu terme municipal, que es descriu de la forma següent:

"Solar situat a la ciutat de Reus, carretera Reus-Salou, carrer Escultor Rocamora i avinguda del President Macià; de superfície sis mil sis-cents vuitanta-sis metres, vint-i-quatre decímetres, noranta-nou centímetres quadrats. Conté en el seu interior l'estació d'autobusos. Limita, al nord, amb el carrer Escultor Rocamora; al sud, amb l'avinguda Jaume I, que en aquesta alçada es denomina carretera Reus-Salou; a l'est, xamfrà format per l'avinguda del President Macià i la carretera de Reus-Salou; i a l'oest, amb un carrer de zona de càrrega i descàrrega del Mercat del Carrilet".

Aquesta finca consta inscrita al Registre de la Propietat de Reus, núm. 2 al tom 532, llibre 170, foli 65, finca 11.340, inscripció 1ª.

Article 2

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA