ORDRE AAM/295/2012, de 2 d'octubre, per la qual es modifica l'Ordre AAM/232/2012, de 19 de juliol, per la qual es regula per a l'any 2012 la comunicació prèvia a l'inici de les inversions acollides al règim dels ajuts associats al contracte global d'explotació per a la modernització de les explotacions agràries.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L’Ordre AAM/232/2012, de 19 de juliol, regula per a l’any 2012 la comunicació prèvia a l’inici de les inversions acollides al règim dels ajuts associats al contracte global d’explotació per a la modernització de les explotacions agràries (DOGC núm. 6187, de 7.8.2012).

Els recents incendis que han afectat diversos municipis de Catalunya aconsellen l’adopció de les mateixes mesures que es van prendre amb les pedregades per intentar pal·liar els seus efectes sobre les explotacions agràries. D’altra banda, el passat 27 de juliol i 5 d’agost de 2012 es van produir noves pedregades en municipis diferents als afectats per les pedregades del 5 de juliol. Per tant, també s’estén aquesta possibilitat a aquests municipis.

En l’annex de l’Ordre esmentada s’estableix una llista de municipis que es considera oportú modificar per tal d’incloure els municipis afectats per les noves pedregades del passat 27 de juliol i 5 d’agost, així com els afectats pels incendis forestals o altres situacions que es puguin produir per adversitats climàtiques, sense perjudici de la disposició addicional que faculta el director general de Desenvolupament Rural a ampliar la llista quan sigui procedent.

En conseqüència, a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides per la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article 1

Modificació de l’article 1.2 de l’Ordre AAM/232/2012, de 19 de juliol

Es modifica l’article 1.2 de l’Ordre AAM/232/2012, de 19 de juliol, el qual queda redactat de la manera següent:

“1.2 Aquest procediment té caràcter excepcional i és aplicable, únicament, als ajuts per a la modernització de les explotacions agràries afectades per les recents pedregades ocorregudes durant l’estiu a partir del 5 de juliol de 2012 i els incendis forestals ocorreguts durant aquest any 2012, així com altres situacions produïdes per adversitats climàtiques, que han afectat els municipis que es detallen a l’annex d’aquesta Ordre.”

Article 2

Modificació de l’article 4.4 de l’Ordre AAM/232/2012, de 19 de juliol

Es modifica l’article 4.4 de l’Ordre AAM/232/2012, de 19 de juliol, el qual queda redactat de la manera següent:

“4.4 El termini per presentar les sol·licituds de comunicació i visita prèvia finalitzarà el 30 de novembre de 2012 per als municipis que figuren a l’annex...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA