DECRET 271/2003, de 4 de novembre, dels serveis d'acolliment residencial per a persones amb discapacitat.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Presidència de la Generalitat
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 271/2003, de 4 de novembre, dels serveis d'acolliment residencial per a persones amb discapacitat.

El Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, com a norma b‡sica en matËria de serveis socials a Catalunya i en el marc del que determina tant la ConstituciÛ espanyola com l'Estatut d'autonomia, estableix l'obligaciÛ dels poders p˙blics pel que fa a la protecciÛ dels drets de les persones amb discapacitat i l'afavoriment del seu desenvolupament personal i la seva inclusiÛ social.

D'altra banda, la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famÌlies, dins el conjunt d'actuacions que promou per tal que aquestes puguin assumir, amb qualitat de vida, les seves responsabilitats, estableix en el capÌtol III del tÌtol V, les mesures destinades a les famÌlies amb persones en situaciÛ de dependËncia, que inclou els principis informadors de la polÌtica i les mesures concretes que han de dur a terme les administracions p˙bliques en aquest ‡mbit, definint la dependËncia com l'estat en que es troben les persones que per alguna discapacitat necessiten l'ajuda d'una altra persona per dur a terme les activitats b‡siques de la vida di‡ria.

L'atenciÛ social a les persones amb discapacitats mitjanÁant els serveis socials, ha estat, durant les ultimes dËcades, un dels pilars que, conjuntament amb els serveis sanitaris, els d'ensenyament, els laborals i les pensions, han estructurat les polÌtiques socials a les persones discapacitades. Cal destacar i reconËixer en aquesta acciÛ protectora la import‡ncia que tÈ la iniciativa de la societat civil, tant pel que fa a les famÌlies com a nuclis convivencials o en el moviment associatiu, com a altres entitats d'iniciativa social de l'anomenat tercer sector.

En els ˙ltims anys, els avenÁos cientÌfics i tËcnics en el coneixement de la discapacitat, el reconeixement dels drets de les persones discapacitades i la prÚpia reflexiÛ sobre els models d'intervenciÛ, han fet que, es reconsideri el concepte de la discapacitat en termes lligats a objectius de la millora de la qualitat de vida de les persones. AixÌ s'ha passat de models basats en actuacions assistencials i estructures de serveis a models que emfatitzen la promociÛ de les potencialitats personals, la participaciÛ de la persones en les seves decisions, la disminuciÛ de les limitacions funcionals en base a suports centrats en la persona i preferentment en entorns naturals.

Els principis en quË s'han de fonamentar totes les actuacions en l'‡mbit de les persones amb discapacitat i que es troben a la base de les polÌtiques socials sÛn: la protecciÛ i exercici dels drets, la promociÛ de l'autonomia i l'exercici de l'autodeterminaciÛ personal, la participaciÛ i inclusiÛ social i la protecciÛ social.

La qualitat de vida de les persones depËn del moment evolutiu en el que es troben, el suport del que disposen i els entorns on es desenvolupen, Ès a dir de capacitats, oportunitats i suports.

Depenent del moment evolutiu de les persones amb discapacitat, la seva necessitat de suport i les seves preferËncies, les persones poden disposar de diverses opcions de vida, sobretot en allÚ que pertoca al lloc de viure i amb qui viure, aspectes aquests relacionats amb la qualitat de vida.

Els diferents llocs per viure estaran determinades per eleccions personals, perÚ tambÈ per la necessitat i intensitat del suport necessari per tenir una vida amb qualitat. En aquest sentit es pot parlar d'un continu que aniria des de viure amb la famÌlia o en famÌlia, amb un suport extern com Ès l'atenciÛ domiciliaria, a viure de una forma independent amb suport extern especialitzat o a viure en habitatges amb suports interns com Ès el cas de les llars residËncies o de les mateixes residËncies. …s a dir els suports que necessiten les persones amb discapacitats van des de els suports mÈs naturals en el cas de persones amb mÈs autonomia a suports de serveis en el cas de persones que requereixen mÈs ajuda de tercers.

La qualitat de vida de les persones que viuen en equipaments d'acolliment residencial depËn de tres factors:

Una construcciÛ que possibiliti la privadesa i tambÈ la convivËncia.

Uns serveis de suports adequats a les necessitats de les persones que hi viuen.

Una organitzaciÛ dels serveis de suport o del suports de serveis orientada a les persones.

…s necessari, per tant, definir i regular un tipus d'estructura d'habitatges i residencies i la definiciÛ i regulaciÛ de les condicions dels serveis de suport que s'han de donar, de manera que s'orienta l'actuaciÛ planificadora del sector del serveis socials en l'‡mbit de les persones amb discapacitats, en base a l'actual concepciÛ de la discapacitat , al nou model d'atenciÛ que s'estableix i a l'estreta i permanent cooperaciÛ entre l'administraciÛ i la societat civil.

En aquest sentit, la regulaciÛ actual ve determinada pel Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulaciÛ del Sistema Catal‡ de Serveis Socials, amb la posterior modificaciÛ pel Decret 176/2000, de 15 de maig, que preveu dos tipologies de serveis d'acolliment per a persones amb discapacitats: els habitatges amb serveis comuns; ja sigui les llars amb serveis de suport o les llars residËncies i els serveis de centres residencials.

D'altra banda, l'administraciÛ ha de garantir la qualitat de l'atenciÛ i els serveis que finanÁa, aixÌ com garantir l'accessibilitat als serveis, la continuÔtat en el procÈs d'atenciÛ, l'equitat i l'equilibri territorial. En aquest sentit Ès necessari determinar els requeriments per a la acreditaciÛ dels serveis finanÁats amb fons p˙blics aixÌ com determinar un sistema unificat de valoraciÛ i accÈs als serveis d'acolliment residencial amb finanÁament p˙blic.

El text ha estat informat pel Consell General de Serveis Socials i ha estat sotmËs a informaciÛ p˙blica mitjanÁant Edicte de 10 de juny de 2003, publicat al DOGC de 3 de juliol de 2003.

Per tant, a proposta de la consellera de Benestar i FamÌlia, d'acord amb l'informe de la ComissiÛ JurÌdica Assessora, en ˙s de les facultats que m'atorga la normativa vigent i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte

Aquest Decret tÈ per objecte establir i regular el suport que es presta en els serveis d'acolliment residencial per a persones amb discapacitat dels habitatges amb serveis comuns per a persones amb disminuciÛ i dels serveis de centres residencials per a persones amb disminuciÛ del Sistema Catal‡ de Serveis Socials i de la Xarxa B‡sica de Serveis Socials de Responsabilitat P˙blica aixÌ com determinar les condicions d'aquesta prestaciÛ, dins el marc de l'ordenament dels serveis socials.

Article 2

Persones usu‡ries

Poden ser persones usu‡ries dels serveis d'acolliment residencial aquelles que amb una discapacitat fÌsica o psÌquica amb residËncia a Catalunya, que precisin un servei substitutori de la llar.

Article 3

Intensitat dels serveis d'acolliment residencial per a persones amb discapacitat

3.1††Els serveis d'acolliment residencial per a persones amb discapacitat, poden adreÁar-se a persones amb discapacitat fÌsica i a persones amb discapacitat psÌquica.

3.2††Aquests serveis es presten de manera personalitzada amb diferent intensitat de suport en atenciÛ a la necessitat de la persona amb discapacitat, per tal d'afavorir la seva independËncia en l'entorn social.

a)†Suport intermitent: …s el que es presta de manera espor‡dica o episÚdica, que es proporciona quan es necessita.

b)†Suport limitat: …s el que es presta ocasionalment de manera continuada, durant un perÌode de temps limitat, amb una freq¸Ëncia regular, i en alguns entorns de la vida de la persona (llar, treball, escola, vida comunit‡ria, etc.).

c)†Suport extens: …s el que es presta de manera continuada, sense lÌmit de temps, amb una freq¸Ëncia regular o alta, i que afecta a algunes situacions de la vida de la persona discapacitada (llar, treball, escola, vida comunit‡ria, etc.). La persona depËn en determinades situacions de tercers.

d)†Suport generalitzat: …s el que es presta de manera continuada, possiblement per a tota la vida de la persona discapacitada, amb una alta freq¸Ëncia i intensitat. Afecta a totes o quasi totes les situacions de vida de la persona. La persona depËn de tercers.

3.3††Les condicions en quË s'han de prestar els serveis d'acolliment residencial per a persones amb discapacitat sÛn les que preveu l'article 7.

3.4††Els establiments on es prestin els serveis d'acolliment residencial per a persones amb discapacitat podran proveir les diferents intensitats de suport sempre que compleixin les condicions funcionals i materials requerides per cadascuna d'aquestes.

Article 4

Dret als serveis d'acolliment residencial amb suport extens o suport generalitzat

4.1††S'estableix el dret de la persona amb discapacitat al servei d'acolliment residencial si requereix suport extens o suport generalitzat.

4.2††Per gaudir d'aquest dret Ès necessari que la persona usu‡ria resideixi a Catalunya i tingui, una valoraciÛ igual o superior a 10 punts si es tracta d'una persona amb discapacitat fÌsica o, que tingui una valoraciÛ igual o superior a 7 punts si es tracta d'una persona amb discapacitat psÌquica, en aplicaciÛ de la valoraciÛ fixada a l'annex 1 d'aquest Decret.

4.3††Aquest servei est‡ subjecte a contraprestaciÛ, en aplicaciÛ de la normativa vigent en aquesta matËria.

Article 5

AccÈs als serveis d'acolliment residencial amb suport intermitent o suport limitat

5.1††L'accÈs als serveis d'acolliment residencial per a persones amb discapacitat fÌsica o psÌquica de la Xarxa B‡sica de Serveis Socials de Responsabilitat P˙blica, es prioritzar‡ en funciÛ de criteris prevalents, si requereixen suport intermitent o suport limitat.

5.2††Es consideren criteris prevalents als efectes de l'indicat en el punt anterior; l'estat de necessitat de la persona usu‡ria, l'entorn familiar i la capacitat econÚmica.

5.3††Aquest servei est‡ subjecte a contraprestaciÛ, en aplicaciÛ...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA