ORDRE PTO/122/2010, de 2 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a l'adequació i la neteja dels accessos per carretera a les estacions de muntanya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

PTO/122/2010, de 2 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a l'adequació i la neteja dels accessos per carretera a les estacions de muntanya.

El Govern de Catalunya, per l'Acord de 23 de maig de 2006, va aprovar el Pla director de les estacions de muntanya 2006-2011. Els objectius d'aquest Pla són impulsar les activitats turístiques de neu i muntanya, aportar un marc regulador clar i estable, ordenar els ajuts públics i millorar la competitivitat del sector.

Per assolir aquests objectius el Pla ha previst diferents estratègies que han de servir com a guia, tant en les actuacions del sector públic com del privat. Totes elles tenen com a fi últim crear un model equilibrat d'utilització racional i permanent de la muntanya i conciliar la preservació dels seus valors naturals amb la realització d'activitats d'oci i esportives, de manera que la riquesa i l'augment de l'ocupació que es puguin generar repercuteixin en benefici de les comarques de muntanya i de les seves poblacions sense posar en perill els valors naturals del territori.

Entre els diferents programes que desenvolupen les línies estratègiques del Pla director hi ha el Programa d'accessos per carretera a les estacions de muntanya, destinat a la millora i el manteniment dels vials i a l'augment de la senyalització i de la seguretat.

A fi d'assolir una major eficàcia i eficiència en la tramitació dels procediments de subvencions, i amb la voluntat de garantir la continuïtat d'aquesta actuació, s'ha considerat oportú aprovar aquestes noves bases reguladores generals que regiran tots els procediments de subvencions per a l'adequació i la neteja dels accessos per carretera a les estacions de muntanya.

Per això, d'acord amb les previsions del capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, així com els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de normativa aplicable,

Ordeno:

Article únic

Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a l'adequació i la neteja dels accessos a les estacions de muntanya, les quals consten a l'annex d'aquesta Ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 2 de març de 2010

Joaquim Nadal i Farreras

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Annex

Bases reguladores

.1 Objecte

Aquesta línia de subvencions té per objecte donar suport a la realització d'actuacions d'adequació i neteja d'accessos per carretera a les estacions de muntanya incloses en el Pla director de les estacions de muntanya 2006-2011, aprovat pel Govern de la Generalitat el 23 de maig de 2006.

.2 Actuacions subvencionables

Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases, les actuacions següents:

 1. La realització d'actuacions de manteniment en els accessos (cunetes, talussos, estesa d'aglomerat...) que millorin la viabilitat i la seguretat dels usuaris i del personal de l'estació.

 2. La neteja de neu i gel dels vials i dels aparcaments i de les instal·lacions pròpies de l'estació.

  .3 Beneficiaris

  3.1 Poden sol·licitar les subvencions regulades en aquestes bases, els titulars o les entitats gestores de les estacions de muntanya a què fa referència el Pla director de les estacions de muntanya, que siguin persones jurídiques, públiques o privades.

  Les estacions de muntanya per a les quals se sol·licitin les subvencions regulades en aquestes bases, han d'haver estat operatives, com a mínim, durant una temporada en el període 2006-2010.

  3.2 Els beneficiaris han de complir, en tot cas, els requisits següents:

 3. No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 4. Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la Generalitat de Catalunya i l'Administració General de l'Estat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.

  .4 Despeses subvencionables i import de les subvencions

  4.1 Es consideren despeses subvencionables les que tinguin una relació directa amb l'actuació subvencionada i es duguin a terme abans que acabi el termini de justificació que, a aquest efecte, s'inclourà en la convocatòria.

  Només serà subvencionable l'IVA que gravi el valor de les despeses, en cas que el beneficiari de la subvenció tingui la consideració de consumidor final.

  4.2 Cada convocatòria fixarà la posició pressupostària a què s'han d'imputar les subvencions i determinarà la quantia màxima per a aquesta línia.

  4.3 L'import de cadascuna de les subvencions concretes es determinarà a la convocatòria corresponent, i en cap cas pot superar el cost total de les actuacions per a les quals se sol·licita.

  .5 Compatibilitat de les subvencions

  La percepció de les subvencions concedides és compatible amb la percepció de subvencions procedents d'altres fonts, públiques o privades, sempre que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, no se superi el cost total de l'activitat subvencionada.

  .6 Sol·licituds i documentació

  6.1 Les sol·licituds s'han de presentar en suport paper mitjançant l'imprès normalitzat que es podrà descarregar des de la web: www.gencat.cat/ptop.

  6.2 Les sol·licituds es poden presentar al Registre de la Direcció General d'Arquitectura i Paisatge, carrer d'Aragó, 244-248, 08007 Barcelona, o bé a qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

  6.3 El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació prevista a la base 7, serà el que, a aquest efecte, es determini en la convocatòria corresponent.

  6.4 Les sol·licituds presentades fora del termini esmentat no seran admeses a tràmit. L'òrgan competent per tramitar el procediment dictarà la resolució corresponent, que serà recurrible en alçada davant l'òrgan jeràrquicament superior que correspongui.

  6.5 Cal omplir una sol·licitud per a cada estació d'esquí per a la qual es demana subvenció.

  6.6 La signatura i presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació d'aquestes bases reguladores, i porta implícita l'autorització a l'òrgan gestor per comprovar, d'ofici, el NIF o CIF de l'entitat beneficiària i si aquesta està al corrent en el...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA