ANUNCI sobre aprovació de la relació provisional d'admesos i exclosos en el procés selectiu per a la contractació temporal d'un conserge.

Secció:Administració Local
Emissor:Ajuntaments
Rang de Llei:Anunci
 
EXTRACTO GRATUITO

L'Alcalde President de l'Ajuntament de Canovelles, en data 22 de gener de 2014, ha dictat la resolució que ha estat inscrita amb el número 28, la qual transcrita literalment, és com segueix:

“De conformitat amb el que disposen les bases aprovades a la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 30 d’octubre de 2013, i publicades en el BOP del dia 27 de novembre de 2013, les quals regiran el procés selectiu per a la contractació temporal, mitjançant un contracte de relleu a temps parcial, d’un conserge, pel procediment de concurs oposició, per cobrir la jubilació parcial d’una cuinera.

La convocatòria del procés selectiu esmentat en el punt anterior es va publicar al DOGC núm. 6515 del dia 4 de desembre del 2013.

Atès el que disposa l’ordenança fiscal número 20 de l’ajuntament de Canovelles de l’any 2013, sobre el pagament de taxes.

Vist el que disposa l’article 55 i següents de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, sobre l’accés a l’ocupació pública.

Atès el que preveu la base cinquena de la referida convocatòria, i en ús de les facultats que em confereix l’article 53.1. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

Vist l’informe emès pel tècnic de recursos humans el dia 20 de gener de 2014.

HE RESOLT:

Primer. Aprovar la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos següents:

Relació d’aspirants admesos:

DNI Català
33910885F Sí acredita
33943665N Sí acredita
34730714R No acredita
35113360L Sí acredita
37688247X Sí acredita
37689489X No acredita
37745413K No acredita
38138650G Sí acredita
38791561Z Sí acredita
38822753H Sí acredita
38829203M No acredita
40976367G No acredita
40978460G No acredita
40983639P Sí acredita
41101289V Sí acredita
43506794V Sí acredita
43511240R No acredita
43692845K Sí acredita
45441959P Sí acredita
46054314B No acredita
46055944P Sí acredita
46357790W Sí acredita
47151047N Sí acredita
47705569G Sí acredita
47805430E Sí acredita
47806847J No acredita
47813941D Sí acredita
52140124K No acredita
52140227D Sí acredita
52141208R Sí acredita
52141858F No acredita
52141912S No acredita
52144330H No acredita
52144556Z Sí acredita
52146413P No acredita
52147569Z No acredita
52148632L No acredita
52151009G Sí acredita
52152721Z No acredita
52154886V No acredita
52156440F No acredita
52158784M Sí acredita
52161385F Sí acredita
52163004Q No acredita
52164593H Sí acredita
52165290W Sí acredita
...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA