DECRET 385/2000, de 5 de desembre, pel qual es limita l'accés dels infants i dels adolescents menors de 14 anys a les curses de braus i a determinades modalitats de combats i de lluites.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

385/2000, de 5 de desembre, pel qual es limita l’accés dels infants i dels adolescents menors de 14 anys a les curses de braus i a determinades modalitats de combats i de lluites.

D’acord amb les competències que té la Generalitat en matèria de protecció i assistència als infants i als adolescents a Catalunya i basant-se en les lleis desenvolupades en aquesta matèria, el Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió de 5 de juny de 1997, va aprovar la Resolució 343/V per la qual s’instava el Govern de la Generalitat que regulés l’accés dels infants i els adolescents a les curses de braus i als combats de boxa, i que hi prohibís l’entrada als infants i adolescents menors de 14 anys, en aplicació del que disposen l’article 39 de la Llei 8/1995, de 27 de juliol, d’atenció i protecció dels infants i els adolescents, i l’article 18 de la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics.

Concretament l’article 39 de l’esmentada Llei 8/1995, de 27 de juliol, preveu que en el marc de la Llei 10/1990, de 15 de juny, el Govern pot regular per reglament la qualificació dels espectacles, les activitats recreatives, i en general, els establiments públics, als efectes de vetllar pel ple respecte dels drets dels infants i els adolescents. També s’ha d’establir per via reglamentària l’accés dels infants i els adolescents a combats de boxa i curses de braus.

D’altra banda, la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics, estableix en el seu article 18.2, que per decret del Govern de la Generalitat, a proposta del conseller de Governació, ara d’Interior d’acord amb el Decret 297/1999, de 26 de novembre, de creació i reorganització de departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, es poden regular prohibicions amb l’objectiu de protegir la infància i la joventut, sempre que no signifiquin una limitació dels drets proclamats per l’article 20 de la Constitució.

En compliment de la resolució esmentada aprovada pel Parlament de Catalunya, el Govern va aprovar el Decret 332/1998, de 24 de desembre, pel qual es limita l’accés dels infants i dels adolescents menors de 14 anys a les curses de braus i a determinades modalitats de combats i de lluites, que els prohibia l’accés a les curses de braus, als combats de boxa i a determinades modalitats de lluites...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA