CORRECCIÓ D'ERRADA a la Resolució del Consorci d'Educació de Barcelona, per la qual es modifica l'adscripció de centres educatius sostinguts amb fons públics de la ciutat de Barcelona, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes (DOGC núm 6062, pàg. 5489, de 08.02.2012).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:ALTRES ENS
 
EXTRACTO GRATUITO

Havent observat una errada al text original de l’Annex 1 de l’esmentada Resolució, tramès al DOGC i publicat al núm 6062, pàg. 5489 de 08.02.2012, se´n detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 5489, a l’Annex 1, i en el punt 1. Noves adscripcions on diu:

08002770

ha de dir:

08002988

Barcelona, 28 de febrer de 2012

Manel Blasco Legaz

Gerent

PG-308858...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA