ORDRE IUE/613/2010, de 20 de desembre, per la qual s'autoritza l'adscripció del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia a la Universitat Politècnica de Catalunya i s'hi implanten dos estudis universitaris oficials de grau.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Innovacio, Universitats i Empresa
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

IUE/613/2010, de 20 de desembre, per la qual s'autoritza l'adscripció del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia a la Universitat Politècnica de Catalunya i s'hi implanten dos estudis universitaris oficials de grau.

El Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia va néixer amb l'objectiu d'impartir ensenyaments universitaris presencials i en línia, mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC), per fer possible la formació a través de tecnologies docents innovadores que permetin la personalització de les activitats d'aprenentatge.

El Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia pretén respondre a la demanda social d'aquest tipus d'estudis i impartirà el grau en fotografia i creació digital i el grau en multimèdia, per tal de formar a futures persones professionals que reuneixin, per al cas del grau en fotografia i creació digital, una combinació de coneixements tecnològics, artístics i de gestió que els permeti concebre, captar, editar i postproduir imatges fotogràfiques i imatges generades per computadora i per al cas del grau en multimèdia, dissenyar i realitzar aplicacions interactives i multimèdia.

La programació universitària de Catalunya per al curs acadèmic 2009-2010, aprovada per la Resolució d'11 de novembre de 2009, inclou els estudis de grau en fotografia i creació digital i de grau en multimèdia al Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia.

De conformitat amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (BOE núm. 307, de 24.12.2001), modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril (BOE núm. 89, de 13.4.2007); la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya (DOGC núm. 3826, de 20.2.2003); el Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d'adscripció a universitats públiques de centres docents d'ensenyament superior (DOGC núm. 2291, d'11.12.1996); el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (BOE núm. 260, de 30.10.2007), modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol (BOE núm. 161, de 3.7.2010); el Reial decret 557/1991, de 12 d'abril, de creació i reconeixement d'universitats i centres universitaris (BOE núm. 95, de 20.4.1991) i el Decret 225/2003, de 23 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya (DOGC núm. 3982, de 7.10.2003, correcció d'errada al...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA