ORDRE AAR/437/2010, de 7 de setembre, de modificació de l'Ordre AAR/280/2010, de 10 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions a les agrupacions de productors/es en els sectors d'oví i cabrum, i es convoquen les corresponents a l'any 2010.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Alimentacio i Accio Rural
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

AAR/437/2010, de 7 de setembre, de modificació de l'Ordre AAR/280/2010, de 10 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions a les agrupacions de productors/es en els sectors d'oví i cabrum, i es convoquen les corresponents a l'any 2010.

Mitjançant l'Ordre AAR/280/2010, de 10 de maig, s'aproven les bases reguladores de les subvencions a les agrupacions de productors/es en els sectors d'oví i cabrum, i es convoquen les corresponents a l'any 2010.

Aquesta Ordre regula una subvenció que constitueix un ajut d'Estat que va ser autoritzat per la Comissió Europea mitjançant la Decisió N 86/2008. La normativa vigent en la qual es va basar l'autorització de la Comissió Europea preveu que els beneficiaris siguin agrupacions de productors amb uns censos mínims.

L'Ordre AAR/280/2010 no va recollir expressament els censos mínims de reproductores que havien de tenir els beneficiaris de la subvenció. Per aquest motiu és necessari modificar l'apartat 2 de l'annex 1 de les bases de la citada Ordre on es regulen els beneficiaris i adaptar-la a la normativa vigent de rang superior.

Conseqüentment, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Es modifica l'apartat 2 de l'annex 1 de l'Ordre AAR/280/2010, de 10 de maig, que queda redactat de la manera següent:

“Poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les agrupacions de productors/es en els sectors oví i cabrum que representen, en conjunt, un cens de com a mínim 5.000 reproductores, per a les actuacions incloses als apartats 3.1.a), b), c) i e), i de, com a mínim 10.000, per a les actuacions incloses a l'apartat 3.1.d), d'aquestes bases reguladores i que compleixin els requisits següents:

”a) Disposar almenys d'un centre de tipificació i/o comercialització en comú. Aquest requisit no serà obligatori si...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA