ORDRE JUS/374/2011, de 21 de desembre, per la qual es disposa un nou ajornament de l'execució de la demarcació notarial prevista per a l'any 2010 en el Reial decret 173/2007, de 9 de febrer, sobre demarcació notarial.

Secció:Càrrecs i Personal
Emissor:Departament de Justícia
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

JUS/374/2011, de 21 de desembre, per la qual es disposa un nou ajornament de l'execució de la demarcació notarial prevista per a l'any 2010 en el Reial decret 173/2007, de 9 de febrer, sobre demarcació notarial.

El Reial decret 173/2007, de 9 de febrer, sobre demarcació notarial, va aprovar la creació de noves places notarials que va significar per a Catalunya la creació de quaranta-set noves notaries.

L'article 9 del Reial decret 173/2007, de 9 de febrer, va ajornar la provisió d'algunes de les notaries creades per períodes d'un, dos i tres anys a comptar de l'entrada en vigor del Reial decret.

Per Resolució JUS/1623/2008, de 19 de maig, es va anunciar un concurs per a la provisió de 91 notaries vacants a Catalunya entre les quals s'incloïen les de Manresa, Blanes i Roquetes, expressament ajornades pel termini d'un any en l'article 9 del Reial decret 173/2007, de 9 de febrer, sobre demarcació notarial.

Per Resolució JUS/1577/2009, de 25 de maig, es va anunciar un concurs per a la provisió de 99 notaries vacants a Catalunya, entre les quals s'incloïen les de Badalona, Sabadell, Gavà, Tordera, Figueres i el Vendrell, expressament ajornades pel termini de dos anys en l'article 9 del Reial decret 173/2007, de 9 de febrer.

Per Ordre JUS/87/2010, de 16 de febrer, es va ajornar l'execució de la demarcació notarial prevista per a l'any 2010 en el Reial decret 173/2007, de 9 de febrer, i per l'Ordre JUS/586/2010, de 10 de desembre, es va disposar un nou ajornament de l'execució de la demarcació notarial prevista per a l'any 2010 en el Reial decret 173/2007, de 9 de febrer.

Atès que, d'acord amb l'article 147.1.c) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, la Generalitat de Catalunya té competència executiva per establir les demarcacions notarials i registrals, incloent-hi la determinació dels districtes hipotecaris i dels districtes de competència territorial dels notaris;

Atès que les causes que motivaren els ajornaments de l'execució de la demarcació notarial han persistit i empitjorat durant l'any 2011 i que les previsions que fan els agents econòmics per a 2012 se centren a afirmar que les condicions sobre les quals es fonamenta l'actual conjuntura econòmica -reducció de la confiança de les persones consumidores i les empreses incompatible amb un creixement de la demanda; excés de capacitat productiva en la construcció i d'oferta immobiliària; inestabilitat del sector financer; caiguda dels costos laborals...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA