ORDRE AAM/297/2012, de 8 d'octubre, per la qual es convoca l'ajut per a la cessió de llet i determinats productes lactis a l'alumnat de centres escolars corresponent al curs escolar 2012-2013.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Reglament (CE) 1234/2007 del Consell de 22 d’octubre, pel qual es crea una organització comuna de mercats agrícoles i s’estableixen disposicions específiques per a determinats productes agrícoles, preveu la necessitat de mantenir els instruments pels quals la Unió Europea pugui sufragar les despeses derivades del subministrament de llet i productes lactis a l’alumnat de centres escolars amb la finalitat d’estimular-ne el consum entre els joves.

El Reglament (CE) 657/2008 de la Comissió, de 10 de juliol, estableix disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell en allò relatiu a la concessió d’un ajut comunitari per al subministrament de llet i determinats productes lactis a l’alumnat dels centres escolars.

Conseqüentment, valorada la conveniència de promoure el consum saludable de lactis entre els joves mitjançant un ajut econòmic que subvencioni el preu de la llet i els productes lactis subministrats a l’alumnat de centres escolars, a proposta de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries i, en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

Article únic
  1. Convocar els ajuts destinats al subministrament de llet i determinats productes lactis a l’alumnat de centres escolars durant el curs escolar 2012-2013, d’acord amb les bases reguladores aprovades en l’article 1 i l’annex 1 de l’Ordre AAM/190/2011, de 26 de juliol, que aprova les bases reguladores dels ajuts a la cessió de llet i determinats productes lactis a l’alumnat dels centres escolars, d’acord amb la llista de productes de l’annex 1, l’import de l’ajuda de l’annex 2, les equivalències del càlcul de l’ajut de l’annex 3 i els preus màxims de cada producte per al curs escolar 2012-2013 de l’annex 4, d’aquesta Ordre.

  2. El termini màxim per a la presentació de les sol·licituds serà el darrer dia del tercer mes següent a l’últim mes de subministrament del període objecte de la sol·licitud.

  3. Els ajuts d’aquesta Ordre van a càrrec del pressupost del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA). La concessió dels ajuts resta condicionada a l’aportació efectiva dels fons procedents del FEAGA.

  4. L’òrgan instructor dels expedients d’ajut és el Servei de Regulació de Mercats Agroalimentaris.

  5. L’òrgan competent per emetre la resolució és el director o la directora general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries.

  6. El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona sol·licitant serà de tres mesos, a comptar de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA