DECRET 348/2011, de 7 de juny, pel qual s'aprova l'alteració dels termes municipals de Castell-Platja d'Aro i de Calonge.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Governació i Relacions Institucionals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

348/2011, de 7 de juny, pel qual s'aprova l'alteració dels termes municipals de Castell-Platja d'Aro i de Calonge.

El 23 de juliol de 2009, el Ple de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro va acordar iniciar un expedient d'alteració dels termes municipals de Castell-Platja d'Aro i de Calonge en l'àmbit de les urbanitzacions de Treumal de Baix, Treumal de Dalt, Mont d'Aro, Mas Pallí, Nord-oest de Treumal i Mas Ros, a l'empara del que estableix l'article 14, en relació amb l'article 13.1.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

L'expedient es va sotmetre a informació pública per un període de 60 dies, mitjançant la seva exposició al tauler d'anuncis de la corporació i la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya , sense que es presentés cap al·legació dins aquest termini.

Finalitzat aquest tràmit, l'expedient va ser sotmès a informe de l'Ajuntament de Calonge, de la Diputació de Girona i del Consell Comarcal del Baix Empordà.

L'Ajuntament de Calonge, mitjançant acord plenari de 25 de març de 2010, va informar favorablement sobre l'alteració dels termes, i l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro, en la sessió de 27 d'abril de 2010, va acordar la procedència de l'alteració amb les esmenes indicades per l'Ajuntament de Calonge.

Finalment, en data de 17 de maig de 2010, es va trametre l'expedient complet al Departament de Governació i Administracions Públiques.

El Servei de Relacions amb les Entitats Locals va emetre informe favorable sobre la tramitació del procediment i la procedència de l'alteració, d'acord amb els criteris fixats en el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.

La Comissió de Delimitació Territorial, en la sessió de 17 de novembre de 2010, va emetre informe favorable sobre l'expedient, i la Comissió Jurídica Assessora, en la sessió de 17 de març de 2011, en va emetre dictamen favorable.

El 29 de novembre de 2010, es va posar en coneixement de l'Administració de l'Estat la tramitació de l'expedient.

Per tot això, tenint en compte que consideracions d'ordre geogràfic, demogràfic, econòmic o administratiu fan necessari o aconsellable l'alteració dels termes i que ambdós ajuntaments han adoptat acords favorables a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA