ANUNCI de l'Ajuntament de Rubí, sobre provisió de places.

Secció:Administració Local
Emissor:Ajuntaments
Rang de Llei:Anunci
 
EXTRACTO GRATUITO

ANUNCI

de l'Ajuntament de Rubí, sobre provisió de places.

CONCURS OPOSICIÓ, EN TORN LLIURE, PER COBRIR DOS PLACES DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS, CLASSE POLICIA LOCAL, CATEGORIA AGENT, GRUP C2, DE LA POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE RUBÍ. (Sel. 13/2009)

La Regidora delegada, mitjançant decret 2009005155 amb data 09 d'octubre de 2009 de 2009 i subsanació del mateix per decret 2009005524 de data 05 de novembre de 2009, ha

RESOLT:

Primer.- Aprovar provisionalment la següent relació de candidats admesos i exclosos de conformitat amb els requisits exigits a les bases reguladores del procés de selecció per a proveir mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, dos places d'agent de la Policia Local més les vacants que es produeixin fins a la celebració de la primera prova de l'oposició, enquadrades en l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, categoria agent, grup C2, aprovades per la Junta de Govern en sessió celebrada 22 de juny de 2009, i subsanades en sessió del dia 27 de juliol de 2009.

Admesos:

DNI CANDIDAT

DNI CANDIDAT

DNI CANDIDAT

DNI CANDIDAT

DNI CANDIDAT

22553449 V

34735377 H

37333608 P

38131019 D

39174954 C

22699197 Z

34747946 Y

37386934 C

38438908 C

39180935 K

33462428 G

34749185 A

38091427 T

38444004X

39350805 J

33907978 K

34749607 B

38093524 G

38461869 G

39358978 K

33919376 B

34755140 R

38102731 B

38845064 L

39362707 R

33961853 F

34761084 B

38114695 S

38848752 G

39372998 B

34732988 K

34993729 B

38117936 J

38849022 K

39375139 J

34733557 S

36526638 Q

38122426 H

38851772 B

39375960 Y

34734668 E

36569074 V

38122617 W

38866640 K

39379093 B

39382151 X

44190818 K

45486491 N

46548367 R

46762481 P

40366989 B

44191039 N

45489327 L

46569403 S

46777193 T

40998921 H

44262487 E

45490399 X

46574337 G

46787873 P

41002069 S

44980225 E

45492038 Q

46587989 V

46792172 Y

43429593 G

44981571 B

45495496 R

46609852 F

46795627 B

43447508 W

44982414 A

45497154 A

46618761 S

46797550 W

43455288 P

44987309 E

45497243 T

46621312 J

46802388 X

43510101 N

44991151 T

45497861 C

46622396 Q

46805297 K

43510410 E

44991848 F

45498002 T

46642154 V

46805825 C

43511110 D

44995687 M

45498493 P

46658350 K

46810994 Z

43516863 N

44996124 M

45499431 A

46665117 A

46816894 A

43530119 C

45463583 N

45545591 W

46674364 G

46821429 F

43530930 A

45465633 S

45636386 Q

46681440 L

46821779 N

43530990 V

45468013 A

45637691 X

46702277 H

46821869 X

43540925 Q

45468140 S

45638587 D

46703893 R

46821879 C

43542400 L

45473658 J

45638628 G

46706396 Q

46822017 C

43544690 D

45474983 G

45640463 E

46713432 H

46823227 B

43629597 T

45477071 E

45641687 G

46729013 M

46824407 H

44003023 K

45477166 W

45642163 C

46737071 J

46825352 C

44018393 G

45477942 L

46405590 P

46740759 K

46829308 C

44023689 X

45480538 Q

46411719 L

46754923 V

46964555 G

44179346 A

45482348 D

46451664 J

46758537 C

47107567 W

44182761 Z

45485710 J

46454467 X

46760795 R

47163551 G

47165903 X

47724706 M

52169374 S

52623536 L

53089433 M

47272699 V

47777749 X

52401907 H

52913000 M

53334628 C

47610009 D

47778309 H

52404467 W

52913208 Y

77117769 B

47611747 E

47781451 D

52408251 Z

52919658 Q

77304161 B

47615184 D

47798634 B

52464077 L

53025668 L

77613488 B

47641277 C

47804791 G

52593597 A

53028469 Z

77614872 S

47660127 X

47805218 V

52593843 L

53028528 G

77627979 N

47702210 A

47843045 D

52593863 Q

53031233 H

77631086 Z

47713455 R

52146295 M

52597002 G

53033141 V

77737764 H

47718137 Z

52156526 R

52597609 J

53076591 C

77743908 K

47722372 V

52166174 N

52598746 T

53086539 D

78089954 D

Exclosos:

DNI CANDIDATS

Motius de l'exclusió

20429867 W

No ha abonat els drets d'examen

36520205 T

No ha aportat la titulació requerida

36575560 V

No ha aportat fotocòpia del DNI i no acredita estar en possessió dels permisos de conduir vehicles de les classes A i B

38123476 X

No ha aportat la titulació requerida

38438604 S

No ha aportat la titulació requerida

38559665 G

No ha aportat la titulació requerida

38818061 H

No presenta el compromís de portar armes

38861002 H

No ha aportat la titulació requerida

39185116 Q

No ha aportat la titulació requerida i no acredita estar en possessió del permís de conduir vehicles de la classe A

39366191 N

No ha aportat la titulació requerida

39366716 P

No ha aportat la titulació requerida

40996888 D

No ha aportat la titulació requerida

43522157 Q

No ha aportat la titulació requerida i no acredita estar en possessió del permís de conduir vehicles de la classe A

43523703 K

No ha aportat la titulació requerida

43530935 P

No acredita estar en possessió del permís de conduir vehicles de la classe A

43545720 G

No presenta el compromís de portar armes i no acredita estar en possessió dels permisos de conduir vehicles de les classes A i B

43679945 R

No acredita estar en possessió dels permisos de conduir vehicles de les classes A i B

44008859 S

La fotocòpia aportada del permís de conduir és il.legible

44018119 Y

No acredita estar en possessió del permís de conduir vehicles de la classe A

44183828 T

No ha aportat la titulació requerida

44184114 X

No ha aportat la titulació requerida

44196815 S

No ha aportat la titulació requerida

44982653 N

No acredita estar en possessió del permís de conduir vehicles de la classe A

44990842 J

No ha aportat la titulació requerida

45301133 B

No ha aportat la titulació requerida

45462615 X

No ha aportat la titulació requerida

45468352 C

No ha aportat la titulació requerida

45472411 P

No ha aportat la titulació requerida

45476219 K

No acredita estar en possessió del permís de conduir vehicles de la classe A

45485551 S

No acredita estar en possessió del permís de conduir vehicles de la classe A

45486205 W

La fotocòpia aportada del permís de conduir és il.legible

45486792 Z

No acredita estar en possessió del permís de conduir vehicles de la classe A

45491281 H

No acredita estar en possessió del permís de conduir vehicles de la classe A

45491394 Q

No ha abonat els drets d'examen

45492025 A

No acredita estar en possessió dels permisos de conduir vehicles de les classes A i B

45498987 L

No acredita estar en possessió del permís de conduir vehicles de la classe A

45637210 N

No ha aportat la titulació requerida

45645999 S

No ha aportat la titulació requerida i la fotocopia aportada del permís de conduir és il·legible

46404754 T

No acredita estar en possessió del permís de conduir vehicles de la classe A

46623209 R

No acredita estar en possessió del permís de conduir vehicles de la classe A

46623395 A

No presenta el compromís de portar armes

46629078 M

No ha aportat la titulació requerida

46642276 R

No ha aportat la titulació requerida

46667558 Y

No ha aportat la titulació requerida

46680812 N

No ha aportat la titulació requerida

46712445 C

No acredita estar en possessió del permís de conduir vehicles de la classe A

46712502 P

No presenta el compromís de portar armes

46816542 L

No ha aportat la titulació requerida

46820442 D

No presenta el compromís de portar armes i no acredita estar en possessió del permís de conduir vehicles de la classe A

46823406 Y

No acredita estar en possessió del permís de conduir vehicles de la classe A

46827117 Z

No ha aportat la titulació requerida

46829106 W

No ha aportat la titulació requerida

46871610 W

No acredita estar en possessió del permís de conduir vehicles de la classe A

46940131 Y

No ha aportat la titulació requerida i no acredita estar en possessió del permís de conduir vehicles de la classe A

46941788 F

No ha aportat la titulació requerida

47161371 D

No ha aportat la titulació requerida

47167770 Z

No ha aportat la titulació requerida

47219463 A

No ha aportat la titulació requerida

47601668 V

No ha aportat la titulació requerida i no acredita estar en possessió del permís de conduir vehicles de la classe A

47707884 L

No ha abonat els drets d'examen

47780406 E

No ha aportat la titulació requerida

52163749 W

No presenta el compromís de portar armes

52169521 R

No ha abonat els drets d'examen

52169674 Q

No ha aportat la titulació requerida

52206796 Q

La fotocòpia aportada del permís de conduir és il.legible

52208995 F

No presenta el compromís de portar armes

52275596 T

No acredita estar en possessió del permís de conduir vehicles de la classe A

52392944 W

No presenta el compromís de portar armes, presenta la instància fora de termini, no ha aportat la titulació requerida i no ha abonat els drets d'examen.

52401360 T

No presenta el compromís de portar armes, no ha aportat la titulació requerida, no ha abonat els drets d'examen i no ha aportat fotocòpia dels permisos de conduir ni del DNI.

52599052 F

No acredita estar en possessió del...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA