DECRET 43/2003, de 20 de febrer, pel qual s'aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions privades.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia i Interior
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 43/2003, de 20 de febrer, pel qual s'aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions privades.

La Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions, publicada al DOGC núm. 3388, de 15.5.2001, regula les fundacions privades que exerceixen les funcions principalment a Catalunya. L'article 27.1 de l'esmentada Llei disposa que les fundacions han de portar la comptabilitat d'acord amb la naturalesa de les activitats i de manera que permeti un seguiment de les operacions i l'elaboració dels comptes anuals, i s'ha d'ajustar als principis i a les normes de la comptabilitat que hi siguin aplicables.

Així mateix, la disposició final primera de la Llei faculta el Govern de la Generalitat i el conseller o la consellera del departament competent per raó de la matèria perquè, en l'àmbit de les competències respectives, dictin les normes necessàries per desplegar-la i aplicar-la, i conté un manament exprés d'elaboració d'un pla de comptabilitat de les fundacions privades.

El Pla de comptabilitat de les fundacions privades subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya que s'aprova mitjançant aquest Decret, consta de cinc parts precedides per una introducció: principis comptables, quadre de comptes, definicions i relacions comptables, comptes anuals i normes de valoració.

Per tot això, a proposta de la consellera de Justícia i Interior, d'acord amb el Dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora i d'acord amb el Govern de la Generalitat,

Decreto:

Article 1

S'aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions privades subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, el text del qual s'incorpora com a annex a aquest Decret.

Article 2

El Pla de comptabilitat és d'aplicació obligatòria a les fundacions esmentades a l'article anterior. Tanmateix, la numeració i la denominació dels comptes inclosos a la segona part i els moviments comptables inclosos a la tercera part del Pla de comptabilitat tenen caràcter orientatiu.

Disposició addicional única

El Pla de comptabilitat de les fundacions privades subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya és obligatori per als exercicis amb data d'inici posterior a 30 de juny de 2003.

Barcelona, 20 de febrer de 2003

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Núria de Gispert i Català

Consellera de Justícia i Interior

Annex

Normes

del Pla de comptabilitat de les fundacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya

Introducció

La Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions privades (des d'ara la Llei), a la disposició final primera, faculta el Govern de la Generalitat perquè dicti les normes necessàries per desplegar i aplicar la Llei, especialment pel que fa a l'elaboració d'un pla de comptabilitat de les fundacions privades.

El Pla de comptabilitat de les fundacions privades subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya (des d'ara pla de comptabilitat de les fundacions) pren com a base tant el marc normatiu com la realitat fundacional catalana. És per això que el pla de comptabilitat de les fundacions, d'una banda, no fa cap referència a les normes d'informació pressupostària i, de l'altra, està obert per recollir les modificacions que resultin tant de l'evolució de les activitats fundacionals com dels canvis en les normes i els principis comptables i dels suggeriments dels professionals i experts arran de l'aplicació del pla de comptabilitat de les fundacions.

El pla de comptabilitat de les fundacions vol ser un instrument que faciliti la recollida d'informació comptable comparable, en la mesura del possible, amb la d'altres entitats de forma jurídica diferent i també amb la de fundacions sotmeses a legislacions diferents de la de Catalunya. Aquesta voluntat comporta que la normativa esmentada respecti els principis comptables generalment acceptats i mantingui l'harmonia amb l'estructura i la sistemàtica del Pla general de comptabilitat i de les normes d'adaptació sectorials al mateix.

II

El pla de comptabilitat de les fundacions presenta l'estructura següent:

Principis comptables

Quadre de comptes

Definicions i relacions comptables

Comptes anuals

Normes de valoració

La primera part, relativa als principis comptables, no conté modificacions respecte del text del Pla general de comptabilitat.

Les fundacions hauran d'ajustar sistemàticament la comptabilitat als principis legals que hi siguin aplicables, excepte quan aquest ajustament provoqui que els registres o la formulació del comptes anuals distorsionin la imatge que un tercer podria formar-se sobre la veritable situació patrimonial i financera de l'entitat.

És responsabilitat dels qui formulen i aproven els comptes anuals, que la informació que contenen reuneixi les característiques de comprensible, rellevant, fiable, comparable i oportuna, sense perjudici que, en alguns casos, s'estableixi el procediment obligatori de l'auditoria externa del comptes anuals.

La segona part del pla de comptabilitat de les fundacions, el quadre de comptes, segueix fonamentalment el Pla general de comptabilitat, si bé subgrups i comptes s'han ajustat a la forma jurídica fundació i, consegüentment, s'han suprimit termes del Pla general de comptabilitat o se n'han introduït de nous que permetin destacar, tant com sigui possible, l'interès general que, sense ànim de lucre, ha de satisfer qualsevol fundació.

El pla de comptabilitat de les fundacions, com la Llei, vol ajudar a diferenciar les fundacions privades i el sector lucratiu. Les fundacions, per disposició de la mateixa Constitució, tenen per finalitat satisfer l'interès general, el qual esdevé causa i fi de cadascuna. El fet que les fundacions puguin realitzar directament activitats o explotacions econòmiques no permet afirmar que siguin comerciants, ja que les fundacions no tenen com a objectiu propi obtenir un lucre sinó perseguir finalitats d'interès general. Aquesta característica substancial de les fundacions s'ha volgut posar en relleu no incorporant al pla de comptabilitat de les fundacions subgrups, comptes o expressions de marcada connotació mercantil, matèria que, d'altra banda, és competència exclusiva de l'Estat.

En la tercera part, de definicions i relacions comptables, ha estat necessari efectuar alguns canvis en la definició i el moviment d'alguns comptes, per tal d'incorporar les peculiaritats de les fundacions privades.

Entre aquests ajustaments podem destacar els següents:

Grup 1, Finançament bàsic

S'hi han inclòs els comptes de fons dotacionals i fons especials, per tal de recollir els recursos que integrin el "capital" de la fundació. La Llei catalana de fundacions privades ha establert l'obligació que en el balanç de situació s'especifiquin amb claredat els béns o drets que s'integren en la dotació o són finançats per aquesta dotació. A més, ha obert la possibilitat de constituir fons especials dintre de les fundacions. Per això sorgeix la necessitat de crear aquests comptes específics.

Pel que fa als comptes de reserves, només es conserva el compte 111 Reserves de revaloració.

Dintre del subgrup 12 Excedents pendents d'aplicació, el compte 124, Excedents pendents d'aplicació en activitats fundacionals, recollirà aquella part de les rendes netes que, al tancament de l'exercici, encara no s'hagin aplicat a la realització dels fins fundacionals, d'acord amb el que preveu l'article 33 de la legislació vigent de fundacions privades.

No s'ha incorporat el subgrup 15 Emprèstits i altres emissions anàlogues perquè aquest tipus d'emissions no són aplicables a les fundacions.

Grup 2, Immobilitzat

S'ha inclòs dintre de l'immobilitzat immaterial, en el compte 218 Drets sobre béns cedits en ús el tractament del béns cedits en ús a les fundacions, i en el compte 2818 Amortització acumulada de drets sobre béns cedits en ús la seva corresponent amortització.

El subgrup 23 Béns del patrimoni cultural queda destinat al registre comptable dels béns del patrimoni cultural que compleixin les condicions exigides per la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric, o per la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, així com qualsevol altra de naturalesa similar. Aquests béns formen part freqüentment del patrimoni d'algunes fundacions, especialment les que tenen caràcter cultural, i en molts casos justifiquen l'activitat pròpia de la fundació. Aquest subgrup s'ha classificat prenent com a base el que estableixen les lleis esmentades, sense perjudici que cada fundació el desenvolupi de la forma que cregui més convenient. Els immobilitzats materials en curs i els acomptes queden recollits en el compte 229 del pla de comptabilitat de les fundacions.

Grup 3, Existències

No presenta variacions dignes d'esmentar respecte al contingut del Pla general de comptabilitat.

Grup 4, Creditors i deutors per activitats

L'especial naturalesa dels usuaris, beneficiaris i altres deutors de les fundacions ha fet aconsellable incloure-hi alguns comptes nous respecte del Pla general de comptabilitat, com ara els comptes 412 Beneficiaris creditors; 446 Usuaris deutors, i 447 Patrocinadors i altres deutors.

El fet de no incorporar els comptes amb connotació mercantil ha provocat l'eliminació del subgrup 43 del Pla general de comptabilitat, Clients.

Grup 5, Comptes financers

S'ha eliminat el subgrup 50 Emprèstits i altres emissions anàlogues a curt termini per la mateixa raó esmentada anteriorment per al grup 15.

Grup 6, Compres i despeses

S'ha reservat el subgrup 65 Ajuts de la fundació i altres despeses de gestió per a determinades despeses pròpies d'aquestes entitats, concretament els ajuts monetaris i les despeses per col-laboracions.

Grup 7, Vendes i ingressos

S'hi ha introduït el subgrup 72 Ingressos de les activitats i, correlativament, se n'han suprimit els subgrups 70 Vendes de mercaderies i 74 Subvencions a l'explotació del Pla general de comptabilitat. El subgrup 72 s'ha habilitat per recollir els ingressos que obtenen les fundacions per la seva activitat pròpia, sense ànim de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA