DECRET 173/1999, de 29 de juny, pel qual s'aprova la constitució del Consorci Front Portuari Català.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

173/1999, de 29 de juny, pel qual s’aprova la constitució del Consorci Front Portuari Català.

La Generalitat de Catalunya i les autoritats portuàries de Barcelona i Tarragona han manifestat el seu interès comú en la constitució d’un front portuari on cada port i instal·lació portuària trobi un àmbit d’actuació adequat per a l’optimització de la seva competitivitat.

Per tal d’assolir aquest objectiu i coordinar la política portuària a Catalunya, es proposa la constitució d’un consorci a l’empara del que disposen l’article 55 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat, i l’article 6.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999.

Per tot això, a proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

S’acorda la constitució del Consorci Front Portuari Català, integrat per la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i l’ens Ports de la Generalitat, i les autoritats portuàries de Barcelona i Tarragona.

Article 2

S’aproven els Estatuts que han de regir el Consorci esmentat, que es publiquen annexos a aquest Decret.

Disposicions finals

—1 S’autoritza el conseller de Política Territorial i Obres Públiques perquè dugui a terme les actuacions oportunes per al desplegament i l’execució d’aquest Decret.

—2 Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el DOGC.

Barcelona, 29 de juny de 1999

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Pere Macias i Arau

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Annex

Estatuts del Consorci Front Portuari Català

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Denominació, finalitat i composició

La Generalitat de Catalunya, per mitjà del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i de l’empresa pública Ports de la Generalitat, i els ports d’interès general de Catalunya, Barcelona i Tarragona, constitueixen un Consorci amb el nom de Front Portuari Català, amb l’objecte de coordinar la política portuària a Catalunya.

Article 2

Funcions

Per al desenvolupament dels seus objectius, correspon al Consorci:

a) Estudiar les necessitats de formació i dur a terme les actuacions oportunes per assolir els objectius que es fixin.

b) Estudiar polítiques conjuntes de promoció exterior dels ports i les instal·lacions portuàries, i portar a terme les actuacions que s’acordin.

c) Fomentar i potenciar l’especificitat de cada port i buscar el marc d’actuació on cada instal·lació pugui assolir la màxima competitivitat.

d) Fer els estudis i exercir les actuacions necessaris per captar nous tràfics i noves oportunitats de negoci i per mantenir els actuals.

e) Totes les funcions necessàries per fomentar i potenciar el front portuari català.

Article 3

Normativa aplicable

El Consorci té caràcter voluntari i es regeix per aquests Estatuts. En tot el que aquests Estatuts no prevegin, és aplicable l’ordenament jurídic públic vigent.

Article 4

Règim jurídic

4.1 El Consorci Front Portuari Català té personalitat jurídica pròpia per al compliment de les seves finalitats i pot dur a terme actes d’administració i disposició de béns, subscripció de contractes i, en general, tots els actes necessaris per assolir, d’acord amb la legislació aplicable a cada supòsit, els objectius que estableixen aquests Estatuts.

4.2 El Consorci es pot dotar del personal adequat per atendre les seves necessitats de funcionament, el qual ha de ser seleccionat respectant els principis de publicitat, mèrit i capacitat.

4.3 El Consorci pot contractar d’acord amb el que disposa l’ordenament jurídic vigent i, en concret, de conformitat amb la legislació de contractes de les administracions públiques en els supòsits i en la forma que pugui ser aplicable.

4.4 El Consorci pot utilitzar qualsevol de les fórmules de gestió que admet la legislació vigent per dur a terme els seus objectius.

Article 5

Domicili

Aquest Consorci té la seu a les oficines situades al port de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA