DECRET 175/2001, de 26 de juny, pel qual s'aprova el desplegament territorial de l'Àgència Catalana de l'Aigua.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

175/2001, de 26 de juny, pel qual s’aprova el desplegament territorial de l’Àgència Catalana de l’Aigua.

La Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, va crear l’Agència Catalana de l’Aigua com a entitat pública adscrita al Departament de Medi Ambient, conferint-li, en qualitat d’administració hidràulica, l’exercici de competències en matèria d’aigües.

La mateixa Llei disposa que el desplegament de l’estructura organitzativa i el règim de funcionament de l’Agència han de respondre, entre d’altres, al principi de desconcentració de funcions.

Mitjançant el Decret 125/1999, de 4 de maig, es van aprovar els Estatuts de l’Agència en virtut dels quals es distribueixen les funcions assignades per la Llei 25/1998 a l’Agència Catalana de l’Aigua entre les diverses àrees i divisions en què queda estructurada.

Per tal de fer efectiu el principi d’eficàcia i apropar la gestió als ciutadans, cal iniciar el procés de desconcentració de funcions i determinar l’estructura organitzativa a nivell territorial. A aquests efectes, es pren com a base la divisió per conques en les quals s’integren els diferents municipis.

Amb l’aprovació prèvia del Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua, a proposta del conseller de Medi Ambient, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

L’Agència Catalana de l’Aigua s’estructura en les sis demarcacions territorials següents:

Demarcació de Girona, que comprèn les conques del nord corresponents a la Muga, el Fluvià, el Ter i el Daró, així com les de les rieres que desguassen al mar entre la frontera amb França i el terme municipal de Lloret de Mar, aquest darrer inclòs.

Demarcació Tordera-Besòs, que comprèn les conques del centre corresponents als rius Tordera i Besòs, així com les de les rieres de El Maresme.

Demarcació Llobregat-Foix, que comprèn les conques del centre corresponents als rius Llobregat i Foix, així com les de les rieres del Garraf.

Demarcació de Tarragona, que comprèn les conques del sud corresponents als rius Francolí, Gaià i Riudecanyes i les rieres que desguassen al mar entre el terme municipal de Cunit i el terme municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, ambdós inclosos.

Demarcació de Lleida, que comprèn la part catalana dels rius Segre i Garona.

Demarcació de les Terres de l’Ebre, que comprèn la part catalana de les conques del rius Ebre i Sènia així com les rieres que desguassen al mar entre el terme municipal de l’Ametlla de Mar i el terme municipal d’Alcanar, ambdós inclosos.

Article 2

2.1 Cada demarcació territorial s’estructura en les següents unitats organitzatives:

Unitat d’Inspecció de l’Àrea d’Inspecció i Control.

Unitat de Gestió del Domini Públic Hidràulic de l’Àrea d’Ordenació del Domini Públic Hidràulic.

Unitat Tributària i d’Ingressos de l’Àrea Tributària i d’Ingressos.

2.2 Les divisions de l’Agència Catalana de l’Aigua prestaran a les demarcacions territorials el suport necessari per al desenvolupament de les seves funcions.

Article 3

Correspon a la Unitat d’Inspecció la realització en cada demarcació territorial de les tasques d’inspecció atribuïdes a l’Àrea d’Inspecció i Control pel Decret 125/1999, de 4 de maig.

Correspon a la Unitat de Gestió del Domini Públic Hidràulic la realització en cada demarcació territorial de les tasques atribuïdes a l’Àrea d’Ordenació del Domini Públic Hidràulic i les altres tasques que li siguin delegades.

Correspon a la Unitat Tributària i d’Ingressos la realització en cada demarcació territorial de les tasques atribuïdes a l’Àrea Tributària i d’Ingressos i les altres tasques que li siguin delegades.

Article 4

Cada demarcació territorial constitueix un centre de treball, sens perjudici que en funció del volum de feina i per la necessitat d’aconseguir una major eficàcia en l’exercici de les tasques encomanades es pugui constituir més d’un centre de treball en la demarcació territorial.

Article 5

Cada centre de treball disposarà dels mitjans personals i materials necessaris pel desenvolupament de les seves funcions.

Article 6

Es fa pública, fins que no s’aprovin els límits geogràfics de les conques hidrogràfiques, la relació provisional dels municipis els termes municipals dels quals resten totalment o parcialment adscrits a cadascuna de les esmentades conques i que s’adjunta a l’annex del present Decret.

Disposició final

El present Decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 26 de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA