DECRET 48/2003, de 20 de febrer, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Agència Catalana de Protecció de Dades.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Consorci Català de Promoció Exterior de la Cultura
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 48/2003, de 20 de febrer, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Agència Catalana de Protecció de Dades.

Mitjançant la Llei 5/2002, de 19 d'abril, s'ha creat l'autoritat Agència Catalana de Protecció de Dades amb l'objecte de vetllar pel respecte dels drets fonamentals i les llibertats públiques de la ciutadania en tot allò que concerneix les operacions fetes mitjançant processos automatitzats o manuals de dades personals.

L'Agència Catalana de Protecció de Dades és una institució de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar que exerceix la seva autoritat de control sobre els tractaments de dades personals duts a terme per la Generalitat de Catalunya, pels ens que integren l'Administració local i per les universitats en l'àmbit territorial de Catalunya, pels organismes i les entitats autònomes que depenen de l'Administració de la Generalitat o dels ens locals i pels consorcis dels quals formen part.

En virtut de l'habilitació continguda a la disposició final primera de l'esmentada Llei 5/2002, de 19 d'abril, s'aprova, mitjançant aquest Decret, l'Estatut de l'Agència.

L'Estatut consta de cinc capítols. El capítol I conté les disposicions generals en les quals s'estableix el caràcter d'autoritat independent de l'Agència Catalana de Protecció de Dades. Les competències i funcions de l'Agència es desenvolupen al capítol II, i el capítol III regula les relacions amb les persones afectades i la col-laboració amb altres entitats, d'acord amb el que disposa la Llei 5/2002, de creació de l'Agència de Protecció de Dades. El règim econòmic i patrimonial, el de personal i la determinació dels òrgans de l'Agència i les seves funcions s'estableixen als capítols IV i V, d'acord amb la naturalesa d'institució de dret públic que atorga a l'Agència la llei de creació esmentada.

D'acord amb l'informe de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Governació i Relacions Institucionals i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

S'aprova l'Estatut de l'Agència Catalana de Protecció de Dades que s'adjunta com a annex a aquest Decret.

Disposicions finals

Primera

El Consell Assessor de Protecció de Dades s'ha de constituir en el termini d'un mes a comptar de l'entrada en vigor d'aquest Decret.

Segona

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat al DOGC.

Barcelona, 20 de febrer de 2003

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Josep Maria Pelegrí i Aixut

Conseller de Governació

i Relacions Institucionals

Annex

Capítol I

Disposicions generals

Article 1

L'Agència Catalana de Protecció de Dades

1.1 L'Agència Catalana de Protecció de Dades, creada per l'article 1 de la Llei 5/2002, de 19 d'abril, és una institució de dret públic, que ajusta la seva activitat a l'ordenament jurídic públic.

1.2 L'Agència Catalana de Protecció de Dades es configura com una autoritat independent que actua amb objectivitat i plena independència de les administracions públiques en l'exercici de les seves funcions i es relaciona amb el Govern per mitjà del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

1.3 L'Agència Catalana de Protecció de dades té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins.

Article 2

Àmbit d'actuació

L'Agència Catalana de Protecció de Dades exerceix la seva autoritat de control sobre els tractaments de dades personals a què fa referència l'article 3 de la Llei 5/2002, de 19 d'abril.

Article 3

Règim jurídic

3.1 L'Agència Catalana de Protecció de Dades es regeix per la Llei 5/2002, de 19 d'abril, per aquest Estatut i per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. En l'exercici de funcions públiques que té atribuïdes, resta subjecta a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i a la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

3.2 El funcionament dels òrgans i els serveis tècnics, jurídics, administratius i econòmics de l'Agència es regeixen pel que s'estableix en aquest Estatut.

Capítol II

Competències i funcions

Article 4

Competències de l'Agència

L'Agència Catalana de Protecció de Dades té, dins el seu àmbit d'actuació, les competències de registre, control, inspecció, sanció i resolució, així com l'adopció de propostes i instruccions.

Article 5

Funcions de l'Agència

5.1 L'Agència Catalana de Protecció de Dades exerceix les funcions previstes a l'article 5 de la Llei 5/2002, de 19 d'abril.

5.2 Per a l'exercici d'aquestes funcions l'Agència Catalana de Protecció de Dades, a través del seu director o directora o de l'òrgan en qui delegui, podrà dirigir-se directament als titulars i responsables de qualsevol dels fitxers de dades de caràcter personal compresos dins el seu àmbit d'actuació.

Capítol III

Relacions i col-laboració

Article 6

Relacions amb les persones afectades

6.1 L'Agència Catalana de Protecció de Dades informarà les persones dels drets que la Llei els hi reconeix en relació amb el tractament de dades personals. A aquests efectes podrà realitzar campanyes de difusió.

6.2 L'Agència atendrà les peticions que li dirigeixin les persones afectades i hi donarà resposta, sens perjudici dels recursos que puguin interposar.

Article 7

Col-laboració amb altres entitats

7.1 L'Agència Catalana de Protecció de Dades col-laborarà amb el Síndic de Greuges i amb l'Agència de Protecció de Dades de l'Estat i la resta d'institucions i organismes de defensa dels drets de les persones.

7.2 A aquests efectes l'Agència pot subscriure convenis de col-laboració amb aquestes entitats.

Article 8

Cooperació en el desenvolupament normatiu

8.1 L'Agència Catalana de Protecció de Dades col-laborarà amb els òrgans competents en el desenvolupament normatiu i l'aplicació de normes que incideixin en el seu àmbit competencial.

8.2 Als efectes previstos a l'apartat anterior, correspon a l'Agència:

  1. Emetre informe, amb caràcter preceptiu, dels projectes de disposicions de caràcter general que es dictin en desenvolupament de la Llei 5/2002, de 19 d'abril, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades.

  2. Dictar instruccions i recomanacions per adequar els tractaments de dades personals als principis de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Capítol IV

Règim de personal, econòmic i patrimonial

Article 9

Règim del personal

9.1 L'Agència Catalana de Protecció de Dades aprovarà la relació de llocs de treball, la qual inclourà:

  1. Els llocs de treball a desenvolupar pel personal funcionari, entre els quals han de figurar forçosament els que comporten l'exercici de potestats públiques. Els llocs de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA