DECRET 365/2006, de 3 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la loteria denominada Binjocs.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

365/2006, de 3 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la loteria denominada Binjocs.

L'article 5 de la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc, i l'article 2 de la Llei 5/1986, de 17 d'abril, de creació de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, atribueixen al Departament competent en matèria de joc i a l'esmentada entitat, entre d'altres, determinades facultats relatives a la reglamentació, organització, gestió i comercialització dels jocs de loteria.

Tenint en compte el que estableixen l'article 5 del Decret 240/2004, de 30 de març, d'aprovació del catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació, i el Decret 241/1986, de 4 d'agost, pel qual es fixa el Reglament general dels jocs de loteria organitzats per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, es considera adient la creació de una nova loteria denominada Binjocs, que serà organitzada, gestionada i comercialitzada per aquesta Entitat Autònoma, essent els agents venedors de la loteria les empreses que exploten sales de bingo i salons de joc.

La loteria Binjocs és un joc de loteria de números que es juga a través d'un terminal de joc, el qual emet bitllets en format electrònic i incorpora diverses novetats que la diferencien del joc de la plena o bingo tradicional, obrint la porta a diverses formes de joc i a noves categories de premis diferents a les tradicionals línia o plena, amb diverses modalitats i combinacions de premis. Atès aquest ventall tan ampli de possibilitats, es preveu que sigui una ordre de la persona titular del Departament competent en matèria de jocs i apostes la que concreti cada variant de joc.

Vist l'estudi proposta del Consell d'Administració de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta de la consellera d'Interior i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte

1.1 Aquest Reglament té per objecte la regulació de la loteria denominada Binjocs, organitzada, gestionada i comercialitzada per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

1.2 El joc regulat per aquest Reglament és una modalitat de joc de loteria de números en la qual la persona participant adquireix, mitjançant un terminal de joc ubicat en un establiment físic autoritzat per a la venda d'aquesta loteria i connectat amb el sistema informàtic de control de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, un bitllet emès electrònicament, reproduït a la pantalla del terminal de joc, el qual està configurat per caselles, algunes de les quals contenen números. L'objectiu del joc és poder completar en el bitllet, a partir de la seqüència de números que resulti de la celebració d'un sorteig, determinats patrons. S'entén per patró una determinada disposició dels números en les caselles del bitllet.

1.3 Es considera bitllet guanyador aquell que aconsegueix completar un patró previst com a una de les categories de premi possibles.

1.4 Els patrons poden tenir representacions gràfiques associades, als efectes de facilitar la identificació del resultat del sorteig a les persones participants a través de la pantalla del terminal de joc.

Article 2

Variants dels Binjocs

2.1 La loteria Binjocs es pot desenvolupar a partir d'una multiplicitat de variants de joc atenent a diferents formes de participació, diferents probabilitats i diferents...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA