ORDRE AAM/221/2011, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'execució de programes de sanitat animal, i es convoquen els corresponents al 2011.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

AAM/221/2011, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'execució de programes de sanitat animal, i es convoquen els corresponents al 2011.

La Llei 18/2001, de 31 de desembre, d'orientació agrària, té com a objectiu consolidar l'activitat agrària a Catalunya i millorar les condicions en què s'exerceix per aconseguir, entre altres, un sector agrari competitiu i professional, respectuós amb el medi, amb unes produccions de qualitat al servei del consum i el manteniment de l'activitat agrària.

En relació amb l'àmbit de la producció i la sanitat ramadera, la Llei esmentada estableix una línia d'actuació per fomentar les agrupacions de persones ramaderes, així com acords amb l'Administració per contribuir a la gestió integrada de la producció ramadera, la millora de la sanitat i la prestació de serveis de gestió, assistència i la transferència tecnològica.

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) considera necessari que es continuï fomentant que les agrupacions de defensa sanitària ramadera duguin a terme programes sanitaris destinats a prevenir determinades malalties que afecten els conills, les abelles, el bestiar vaquí, el bestiar porcí, el bestiar oví i cabrum i el sector avícola.

Per assegurar la màxima transparència de les mesures adoptades i un seguiment efectiu, d'acord amb el marc jurídic actual, es sotmeten els ajuts d'aquesta Ordre al Reglament (CE) núm. 1857/2006, de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, sobre aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat als ajuts estatals per a les petites i mitjanes empreses dedicades a la producció de productes agrícoles i que modifica el Reglamento (CE) 70/2001 (DOUE L-358, de 16.12.2006). Per aquest motiu, s'ha comunicat a la Comissió Europea aquest règim d'ajuts, d'acord amb el previst en l'article 20.1 de l'esmentat Reglament de la Comissió, i li ha estat assignat el número d'ajut XA-158/2009.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport a aquest sector ramader mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats a l'execució de programes de sanitat animal, les quals es publiquen a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Els programes sanitaris i actuacions que poden ser objecte de subvenció es detallen a l'annex 2 d'aquesta Ordre.

Article 2

2.1 Convocar els ajuts destinats a l'execució de programes de sanitat animal per al 2011 d'acord amb les bases reguladores aprovades a l'article 1 precedent.

2.2 El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre en el DOGC.

2.3 Els ajuts d'aquesta Ordre seran a càrrec de la partida pressupostària AG03D/482000102/6111/0000 dels pressupostos del DAAM per a l'any 2011, amb caràcter cofinançat amb el Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí dotada amb un import màxim de 690.000 euros. S'estableix un import addicional estimat de 1.510.000 euros en funció de les disponibilitats pressupostàries efectives. La concessió dels ajuts resta condicionada a l'aportació efectiva dels fons procedents del MARM.

2.4 L'òrgan instructor dels expedients d'ajut és el Servei d'Ordenació Ramadera.

2.5 L'òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és la persona titular de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia. A aquests efectes es nomena una Comissió de valoració que serà l'òrgan col·legiat encarregat de valorar les sol·licituds d'ajuts, formada pel/per subdirector/a general de Ramaderia, el/la cap del Servei de Prevenció en Salut Animal i el/la cap del Servei d'Ordenació Ramadera.

2.6 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona sol·licitant serà de 4 mesos a comptar de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa, la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

2.7 Contra la resolució del director o la directora general de general d'Agricultura i Ramaderia, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant el conseller o consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la notificació de la resolució, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu, el recurs d'alçada davant el conseller o la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural es podrà interposar en el termini de tres mesos a comptar a partir de la data en què s'exhaureixi el termini per emetre resolució i notificar-la tal com estableix l'apartat anterior.

2.8 Els sol·licitants han de realitzar les actuacions objecte dels ajuts entre l'2 de setembre de 2010 i l'1 de setembre de 2011 i presentar la documentació justificativa abans que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds, per tal que com a màxim el dia 31 de desembre de 2011 es pugui procedir a la certificació i comprovació de l'execució de les activitats previstes.

2.9 Els ajuts concedits es faran públics en el web www.gencat.cat/daam/ajuts/, fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin els 3.000 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Disposició addicional

Aquests ajuts tenen naturalesa d'ajut d'estat per la qual cosa la Comissió Europea pot emetre una decisió per la qual tant les bases reguladores i la convocatòria, com les resolucions de concessió, es podran veure modificades, si escau, per adaptar-se als termes del pronunciament esmentat.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el DOGC.

Barcelona, 9 de setembre de 2011

Josep Maria Pelegrí i Aixut

Conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Annex 1

Bases reguladores

—1 Objecte dels ajuts

L'objecte dels ajuts que estableix l'Ordre és compensar als ramaders pels costos derivats de l'execució de programes i actuacions sanitàries adreçats al control i la prevenció de malalties dels animals de conformitat amb l'article 10.1.b) del Reglament (CE) núm. 1857/2006.

—2 Entitats sol·licitants perceptores dels ajuts

2.1 Poden ser entitats perceptores de l'ajut les agrupacions de defensa sanitària que estiguin reconegudes com a tal, o que estiguin en tràmit de reconeixement, que duguin a terme algun dels programes sanitaris relacionats a l'annex 2 als quals fa referència l'article 1 d'aquesta Ordre.

2.2 Les entitats sol·licitants que poden ser perceptores de l'ajut han de dur a terme les actuacions establerts a l'apartat 3 d'aquestes bases, i per les quals sol·licita l'ajut a totes les persones titulars d'explotacions ramaderes de Catalunya beneficiàries dels seus serveis, les quals han de reunir els requisits següents:

  1. Ser una petita o mitjana empresa d'acord amb el que estableix l'annex I del Reglament (CE) núm. 800/2008 de la Comissió, de 6 d'agost (DO L-214, de 9.8.2008), sobre la definició de pime.

  2. Que estiguin integrades en una única Agrupació de Defensa Sanitària encarregada de la prestació dels serveis per al compliment del programa sanitari.

  3. Que les explotacions ramaderes de les quals és titular estiguin inscrites en el Registre d'explotacions ramaderes que preveu el Decret 61/1994, de 22 de febrer, sobre regulació de les explotacions ramaderes.

  4. Que els censos dels animals que cria a la seva explotació hagi estat actualitzats dins dels termini dels 12 mesos anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

  5. Que l'explotació hagi complert els programes sanitaris oficials obligatoris establerts per la normativa vigent.

  6. Que portin a terme una gestió dels cadàvers, conformement a la normativa vigent.

  7. Que els tractaments terapèutics que s'instaurin a l'aplicació del programa sanitari objecte de l'ajut s'anotin en un...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA