DECRET 12/2014, de 21 de gener, pel qual s'atorga a l'Institut d'Estudis Aranesi el caràcter d'acadèmia i d'autoritat lingüística de l'occità, llengua pròpia a Era Val d'Aran i oficial a Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L’Estatut d’autonomia de Catalunya, a l’article 6.5, estableix que la llengua occitana, denominada aran è s a l’Aran, és la llengua pròpia d’aquest territori i és oficial a Catalunya d’acord amb el que estableixen aquest Estatut i les lleis de normalització lingüística, i a l’article 125.1 atribueix a la Generalitat competència exclusiva en matèria d’acadèmies.

El Decret 120/1987, de 9 d’abril, pel qual la Generalitat de Catalunya assumeix les competències exclusives en matèria d’acadèmies amb seu central a Catalunya, disposa que les acadèmies són creades per decret del Govern de la Generalitat, i gaudeixen des d’aquest moment de personalitat jurídica i capacitat per al compliment dels seus fins.

El 2002, el Conselh Generau d’Aran va establir l’Institut d’Estudis Aranesi com a organisme per promoure el coneixement i l’estudi del territori aranès, en tots els aspectes que configuren la seva identitat.

El règim d’oficialitat d’aquesta llengua a Catalunya el desplega la Llei 35/2010, d’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran, la qual preveu, entre d’altres, l’establiment d’una autoritat acadèmica per a la llengua. En aquest sentit, l’article 4.3 disposa que l’Institut d’Estudis Aranesi ha de ser independent de les administracions públiques, ha d’assolir plenament el caràcter acadèmic que li correspon i ha de tenir l’autoritat lingüística per fixar els convencionalismes d’ús de l’aranès d’acord amb la consideració de varietat lingüística del tronc occità comú. Així mateix, ha de tenir l’autoritat per a l’assessorament que, en matèria de llengua, li sigui sol·licitat.

Al costat dels objectius de reconèixer, estudiar, protegir i promoure l’occità, aranès a l’Aran, en tots els àmbits i sectors, la Llei preveu la voluntat de col·laborar en la protecció de la unitat de la llengua occitana. Per aquest motiu es prenen com a referència per a la seva actuació els principis de la norma de Loís Alibèrt en la seva Gram a tica occitana , publicada a Catalunya el 1935 i reeditada per l’Institut d’Estudis Catalans el 2000, que són també la base de les Normes ortografiques der aranés , aprovades per la Generalitat de Catalunya el 1983 i posteriorment actualitzades per l’Institut d’Estudis Aranesi i aprovades pel Conselh Generau d’Aran el 5 d’octubre de 1999.

A la disposició addicional setena de la Llei esmentada es preveu que el Govern i el Conselh Generau d’Aran han d’adoptar les mesures necessàries per complir l’article 4.3. El 17 de maig de 2012 la Comissió Govern de la Generalitat-Conselh Generau d’Aran va crear el Consell de Política Lingüística de l’Occità...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA