DECRET 170/1980, de 3 d'octubre, creant una Comissió per a la supressió de barreres arquitectòniques que impedeixen o dificulten la mobilitat dels disminuïts físics. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 88, p. 1362, de 22.10.1980).

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Salut
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

Donada la importància de les barreres arquitectòniques en el procés d'integració social dels disminuïts físics i, en general, per a la millora de llur qualitat de vida, i, per altra part, a fi d'unificar els diferents criteris i coordinar totes les actuacions que es realitzen a Catalunya a l'entorn d'aquests problemes per part de la Generalitat, es considera necessària la creació d'una Comissió que, adscrita orgànicament al Departament de Sanitat i Seguretat Social, coordini i impulsi les activitats en aquest camp i proposi les mesures necessàries a prendre pels òrgans de Govern de la Generalitat.

Per tot això, atès el que disposen el Reglament de Règim Interior de la Generalitat de Catalunya de 18 de març, i el Decret de 18 de setembre de 1978, a proposta del Conseller de Sanitat i Seguretat Social i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article primer.- 1. Es crea la Comissió per a la

supressió de les barreres arquitectòniques que impedeixen o dificulten la mobilitat dels disminuïts físics. 2. Són funcions d'aquesta Comissió:

  1. Presentar la proposta d'un pla d'acció, que comprengui les mesures més apropiades destinades a la supressió de les traves i impediments que dificulten o impedeixen la mobilitat dels disminuïts físics.

  2. Tenir cura del seguiment de totes les accions que els Departaments implicats realitzen quant a la supressió de les barreres arquitectòniques.

  3. Coordinar i potenciar les diferents iniciatives relatives a aquesta qüestió existents a les comarques catalanes, així com la promoció d'aquestes iniciatives.

  4. Elevar al Conseller de Sanitat i Seguretat Social el conjunt de mesures per a la supressió de les barreres arquitectòniques i per al compliment de les normes vigents en aquesta matèria.

  5. Crear un Fons de Documentació sobre aquesta matèria.

Article segon.

- Formaran part de la Comissió:

El Director General de Serveis Socials (Departament de Sanitat i Seguretat...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA