DECRET 233/1990, de 17 de setembre, de modificació de diversos articles dels Estatuts del Consorci de la Biblioteca de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Cultura
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Atès que l'article 7.7 dels Estatuts del Consorci de la Biblioteca de Catalunya disposa que serà competència del Patronat la modificació dels Estatuts;

Atès que, en la reunió plenària del Patronat del dia 1 de juny d'enguany, s'acordà l'aprovació de la modificació i el nou redactat dels articles 5, 6, 8, 9, 10 i 11 dels Estatuts;

En conseqüència, a proposta del conseller de Cultura, i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article únic

S'aprova la modificació i la nova redacció dels articles 5, 6, 8, 9, 10 i 11 dels Estatuts del Consorci de la Biblioteca de Catalunya, aprovats pel Decret 30/1987, de 29 de gener, els quals queden redactats en els termes següents: "Article 5. Seran òrgans de govern i de gestió de la Biblioteca: "El Patronat. "La comissió executiva. "El director de la Biblioteca. "El gerent de la Biblioteca". "Article 6. El Patronat constituirà l'òrgan superior de govern i estarà integrat pels membres següents: "President: el president de la Generalitat de Catalunya. "Vice-president 1r: el president de la Diputació de Barcelona. "Vice-president 2n: el conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya. "Vice-president 3r: un tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona. "Vice-president 4t: el president de l'Institut d'Estudis Catalans. "Vocals: "Per la Generalitat de Catalunya: "El director general del Patrimoni Cultural. "El subdirector general del Patrimoni Escrit, Documental i Etnogràfic. "El cap del Servei de Biblioteques i del Patrimoni Bibliogràfic. "Per la Diputació de Barcelona: "El diputat president de la Comissió Informativa de Cultura. "El cap del Servei de Cultura. "El cap de la Xarxa de Biblioteques Populars. "Per l'Ajuntament de Barcelona: "El regidor de Cultura. "Per l'Institut d'Estudis Catalans: "El secretari general de l'Institut. "Seran també vocals, amb veu i amb vot, el director i el gerent de la Biblioteca". "Article 8. La Comissió executiva estarà integrada pels membres següents: "President: el conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya. "Vice-president 1r: el diputat president de la Comissió Informativa de Cultura de la Diputació. Vice-president 2n: el director general del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. "Vocals: "Per la Generalitat de Catalunya: "El cap del Servei de Biblioteques i del Patrimoni Bibliogràfic. "Dos vocals tècnics de lliure designació del Departament de Cultura. "Per la Diputació: "El cap del Servei de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA