DECRET 57/2001, de 20 de febrer, pel qual s'assignen al Departament d'Ensenyament els mitjans patrimonials traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 773/1999, de 7 de maig, en matèria d'ensenyament.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

57/2001, de 20 de febrer, pel qual s’assignen al Departament d’Ensenyament els mitjans patrimonials traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 773/1999, de 7 de maig, en matèria d’ensenyament.

Atès que el Reial decret 773/1999, de 7 de maig (DOGC núm. 2898, de 28.5.1999), ha ampliat els mitjans patrimonials traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 2809/1980, de 3 d’octubre, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

S’assignen al Departament d’Ensenyament els mitjans patrimonials que han estat traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 773/1999, de 7 de maig.

Article 2

El Departament d’Ensenyament exercirà, respecte dels mitjans patrimonials traspassats, les facultats que li corresponen segons la normativa vigent.

Article 3

El patrimoni transferit per l’esmentat Reial decret queda integrat al patrimoni de la Generalitat de Catalunya i assignat al Departament d’Ensenyament sota el control del Departament d’Economia i Finances, en els termes que preveuen la Llei 11/1981, de 7 de desembre, de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, el Reglament per a la seva execució i altres disposicions que el regulin.

Article 4

La consellera d’Ensenyament, o la persona en qui delegui, subscriurà l’acta de presa de possessió dels béns transferits.

Disposicions finals

—1 Es faculten, en l’àmbit de les seves respectives competències, el conseller d’Economia i Finances i la consellera d’Ensenyament per dictar les normes i adoptar les mesures que calguin per al desplegament i l’execució d’aquest Decret.

—2 Aquest Decret entrarà en vigor el...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA