DECRET 409/2004, de 19 d'octubre, pel qual s'assignen al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca els mitjans patrimonials traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria d'agricultura (SENPA).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 409/2004, de 19 d'octubre, pel qual s'assignen al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca els mitjans patrimonials traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria d'agricultura (SENPA).

Atès el Reial decret 1947/2004, de 27 de setembre, de modificació i ampliació dels mitjans patrimonials adscrits als serveis traspassats per l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 2075/1995, de 22 de desembre, en la gestió encomanada en matèria d'agricultura, SENPA (DOGC núm. 4229, de 30.9.2004);

En conseqüència, d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

S'assignen al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca els mitjans patrimonials adscrits als serveis que, en matèria d'agricultura (SENPA),van ser traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 2075/1995, de 22 de desembre, i que han estat modificats i ampliats en virtut del Reial decret 1947/2004, de 27 de setembre.

Article 2

El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca exercirà, pel que fa als mitjans patrimonials adscrits als serveis traspassats, les facultats que li corresponen segons la normativa vigent.

Article 3

El patrimoni transferit per l'esmentat Reial decret queda integrat al patrimoni de la Generalitat de Catalunya i afectat al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, sens perjudici de les competències del Departament d'Economia i Finances, en els termes que preveu el Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, i altres disposicions que el regulin.

Disposició final

Es faculta, en l'àmbit de les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA