ORDRE GAP/490/2009, de 13 de novembre, per la qual es modifica l'Ordre GAP/368/2009, de 28 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per atorgar ajuts per a obres i/o inversions, a entitats privades sense ànim de lucre i/o a ens locals de Catalunya, per a equipaments cívics destinats a fomentar i divulgar el civisme.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Governacio i Administracions Publiques
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

GAP/490/2009, de 13 de novembre, per la qual es modifica l'Ordre GAP/368/2009, de 28 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per atorgar ajuts per a obres i/o inversions, a entitats privades sense ànim de lucre i/o a ens locals de Catalunya, per a equipaments cívics destinats a fomentar i divulgar el civisme.

Per l'Ordre GAP/368/2009, de 28 de juliol, el Departament de Governació i Administracions Públiques, va aprovar una convocatòria de subvencions amb la finalitat d'impulsar actuacions de sensibilització cívica i social, i de promoure actuacions destinades a enfortir el teixit associatiu i la participació ciutadana, adreçada als ens locals i entitats de Catalunya perquè aquests realitzin obres i inversions directament relacionades amb el finançament de les despeses en equipaments cívics destinats al foment i divulgació del civisme.

Atès que l'actual context econòmic ha provocat un augment de sol·licituds considerable, respecte a l'any anterior i atesa la disponibilitat pressupostària existent , es considera necessari ampliar l'import màxim destinat a aquests ajuts per a la convocatòria per a l'any 2009.

Per tot el que s'expressa, i d'acord amb les disposicions contingudes al capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i transferències de la Generalitat de Catalunya, a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003;

Ordeno:

Article únic

Modificar l'article 3 de l'Ordre GAP/368/2009, de 28 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per atorgar ajuts per a obres i/o inversions, a entitats privades sense ànim de lucre i/o a ens locals de Catalunya, per a equipaments cívics destinats a fomentar i divulgar el civisme, que queda redactat de la manera següent:

.Article 3

.L'import global màxim destinat a aquesta convocatòria és de 1.818.845,64 euros, a càrrec de les partides pressupostàries GO04 D/760.0001.00/323, GO04 D/781.0001.00/323 i GO04 D/782.0001.00/323 del pressupost vigent del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2009.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA