ORDRE CLT/148/2003, de 19 de març, per la qual s'aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions per a iniciatives destinades a augmentar les estrenes comercials de llargmetratges doblats o subtitulats en llengua catalana (codi 102).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Cultura
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE CLT/148/2003, de 19 de març, per la qual s'aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions per a iniciatives destinades a augmentar les estrenes comercials de llargmetratges doblats o subtitulats en llengua catalana (codi 102).

Atès que la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, estableix en el seu article 28.1.c) que el Govern de la Generalitat ha de fomentar el doblatge i la subtitulació en català de pel-lícules d'expressió original no catalana, i la distribució i exhibició d'aquests productes;

D'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,

Ordeno:

Article únic

S'aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions per a iniciatives destinades a augmentar les estrenes comercials de llargmetratges doblats o subtitulats en llengua catalana, les quals figuren a l'annex d'aquesta Ordre.

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre de 20 de desembre de 1999, per la qual s'aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions per a iniciatives destinades a augmentar les estrenes comercials de llargmetratges doblats i/o subtitulats en llengua catalana.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 19 de març de 2003

Jordi Vilajoana i Rovira

Conseller de Cultura

Annex

Bases

.1 Règim jurídic

Les subvencions que regula l'Ordre present es regeixen per aquestes bases específiques i pel que estableix el capítol 9 del Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i altres disposicions legals aplicables.

.2 Empreses i entitats destinatàries

Poden optar a aquestes subvencions les empreses i entitats de distribució cinematogràfica que hagin realitzat o que estiguin interessades a realitzar el doblatge o la subtitulació en català de llargmetratges en versió original en llengua no oficial a Catalunya i de qualsevol procedència.

Les empreses i entitats distribuïdores han d'estar inscrites en el registre d'empreses audiovisuals corresponent.

.3 Objecte

Es poden concedir subvencions per als conceptes següents:

 1. Per a despeses de doblatge al català i de copiatge de llargmetratges.

 2. Per a despeses de subtitulació al català i de copiatge de llargmetratges.

 3. Per a despeses de promoció.

  Queden exclosos d'aquestes subvencions els llargmetratges no adreçats a sales o circuits eminentment comercials i els que hagin rebut ajuts de la Generalitat de Catalunya per a la seva producció.

  Els llargmetratges per als quals es sol-licitin les subvencions s'han d'haver estrenat entre l'1 de desembre de l'any anterior a la convocatòria i el 30 de novembre de l'any de la convocatòria.

  .4 Sol-licituds

  Les sol-licituds, adreçades al director general de Política Lingüística, s'han de formalitzar mitjançant un imprès normalitzat que es facilita a la Direcció General de Política Lingüística (passatge de la Banca, 1-3, 08002 Barcelona), a les seus dels serveis territorials del Departament de Cultura i a través de l'adreça d'Internet següent: http://cultura.gencat.net/llengcat/.

  Les sol-licituds es poden presentar al registre del Departament de Cultura, rambla de Santa Mònica...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA