DECRET 239/2003, de 8 d'octubre, pel qual se suprimeixen els fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Benestar i Família i es deroga el Decret 359/1994, de 24 de novembre, de regulació de fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Benestar Social.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Presidència de la Generalitat
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

239/2003, de 8 d'octubre, pel qual se suprimeixen els fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Benestar i Família i es deroga el Decret 359/1994, de 24 de novembre, de regulació de fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Benestar Social.

Mitjançant el Decret 359/1994, de 29 de novembre, modificat pel Decret 189/1999, de 13 de juliol, es van regular els fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Benestar Social.

D'ençà d'aquesta regulació, el règim legal del tractament de dades de caràcter personal ha tingut importants modificacions. Així, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal ha derogat la Llei orgànica 5/1992, de 29 d'octubre, de regulació del tractament automatitzat de les dades de caràcter personal, i mitjançant el Reial decret 994/1999, d'11 de juny, s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

A fi de fer efectiva la derogació i supressió de fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats per aquest Departament; a proposta de la consellera de Benestar i Família, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i de conformitat amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Se suprimeixen els fitxers automatitzats gestionats pel Departament de Benestar i Família que contenen dades personals i que consten en l'annex, fins ara regulats pel Decret 359/1994, de 29 de novembre, pel qual es regulen els fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Benestar Social, modificat pel Decret 189/1999, de 13 de juliol.

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret 359/1994, de 29 de novembre, pel qual es regulen els fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Benestar Social i el Decret 189/1999, de 13 de juliol, de modificació del Decret 359/1994, de 29 de novembre, pel qual es regulen els fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Benestar Social.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC

Barcelona, 8 d'octubre de 2003

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Irene Rigau i Oliver

Consellera de Benestar i Família

Annex

Fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Benestar i Família que es suprimeixen

Índex

 1. Secretaria General

  1. Arxiu unificat de destinataris

  2. Base de dades de subvencions

  3. Control de presència

  4. Control de visites

  5. Currículums

  6. Demandes davant la jurisdicció

  7. Expedients de contractació d'obres, serveis i subministraments

  8. Expedients jurídics

  9. Persones relacionades amb Benestar

  10. Base de dades de formació lingüística

 2. Direcció General d'Acció Cívica

  1. Famílies nombroses

  2. Informa't

 3. Direcció General De Formació d'Adults

  1. Alumnes de Formació d'Adults

 4. Direcció General de Serveis Comunitaris

  1. Adjudicació d'Habitatges

  2. Programa d'Ajudes de Serveis Comunitaris

  3. Gestió d'Expedients Sancionadors

 5. Institut Català del Voluntariat (INCAVOL)

  1. Base de dades de Voluntaris

 6. Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS)

  1. Agenda Electrònica dels CAD

  2. Ajudes domiciliàries

  3. Barreres Arquitectòniques

  4. Beques per disminuïts atesos en Centres

  5. Beques menjador

  6. Cens de disminuïts

  7. Facturació d'estades

  8. Fons d'Assistència Social

  9. Gestió d'Expedients del Servei de Prestacions

   10 Gestió e Informació de Nòmines

  10. Ingrés en residències de disminuïts

  11. Ingressos en residències de vellesa

  12. Noces d'Or

  13. Nòmina de Pensions no Contributives

  14. Gestió i informació de nòmines de treballadors de Centres Especials de Treball

  15. Renda Mínima d'Inserció

 7. Administració, Promoció i Gestió, SA (ADIGSA)

  1. Gestors

  2. Persones Físiques i Jurídiques

  3. Notaris

  4. Adjudicataris...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA