CORRECCIÓ D'ERRADA a la Resolució de 27 d'agost de 2012, del Consorci d'Educació de Barcelona, per la qual es modifica la Resolució de 16 de març de 2012, per la qual s'autoritzen cicles de formació professional inicial a diversos centres educatius privats (DOGC núm. 6213, pàg. 43423, de 14.9.2012).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:ALTRES ENS
 
EXTRACTO GRATUITO

Havent observat una errada al text original de l’esmentada Resolució, tramès al DOGC i publicat al núm. 6213, pàg. 43423 a 43427, de 14.09.2012, se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 43426, a l’Annex de la part resolutòria, diu:

“Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Sagrat Cor-Sarrià.

Codi: 08004717.

CFPS 0251: Secretariat.

Capacitat: 1 grup i 30 alumnes.”

Aquesta modificació queda sense efectes, atès que la impartició d’aquest cicle formatiu de Grau superior de Secretariat (0251) en el centre va ser suprimit per...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA