DECRET 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s'aproven les bases reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2013-2016, i s'obre la convocatòria única per a aquest període.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Governació i Relacions Institucionals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Reial decret 2115/1978, de 26 de juliol, va transferir les competències de l’Estat a la Generalitat en matèria d’inversió en obres i serveis als ens locals. Pel Decret de 8 d’abril de 1980, es va establir per primera vegada l’elaboració i aprovació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, que s’ha anat programant ininterrompudament en períodes pluriennals fins a l’actualitat. La Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases del règim local, va reconèixer el règim especial de Catalunya i diferents sentències posteriors del Tribunal Constitucional confirmaren el caràcter únic i exclusiu del Pla únic d’obres i serveis a Catalunya. L’Estatut d’autonomia de Catalunya preveu la competència i el deure de la Generalitat en el desenvolupament de programes de cooperació amb els ens locals del nostre territori encaminats al progrés i l’equilibri territorial, per la qual cosa el PUOSC esdevé l’eina principal de cooperació de la Generalitat amb els ens locals per assolir la construcció d’equipaments i serveis que eviten la despoblació i fomenten l’equilibri territorial.

L’aprovació, l’impuls i el seguiment d’aquest instrument de cooperació és, doncs, competència única i obligatòria de la Generalitat de Catalunya i la seva funció és coordinar tots els esforços de les diverses administracions de Catalunya per emmarcar la cooperació econòmica entre administracions adreçada a crear noves infraestructures i nous equipaments als municipis, amb la finalitat última de millorar la qualitat de vida de la població. Aquesta cooperació econòmica no pot ser una altra que la que esdevé de l’aplicació de la fórmula establerta en la disposició transitòria segona de la mateixa Llei 23/1987, de 23 de desembre, reguladora del Pla únic d’obres i serveis.

Aquestes inversions es concreten en obres i serveis públics tals com enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament domiciliari d’aigua potable, i altres equipaments culturals, esportius, docents o socials que avui esdevinguin estratègics o necessaris. El disseny del nou període es fa pensant en les necessitats reals dels ens locals i amb la voluntat de garantir la viabilitat econòmica financera de tots els projectes que es duguin a terme. La coordinació entre departaments i administracions esdevé una possibilitat única, tant per millorar la fortalesa del Pla, com per evitar la construcció d’infraestructures innecessàries, sobredimensionades o que no tinguin la viabilitat assegurada.

Com a novetats principals, cal destacar que el Programa recupera l’esperit unitari, i estableix les eines i principis per tal que la coordinació entre departaments i administracions sigui exemplar. Desapareixen els programes específics gestionats pel Departament de Governació i Relacions Institucionals, que avui, en gran mesura, han perdut el sentit original. L’objecte de la convocatòria inclou, com en les convocatòries anteriors, les inversions reals de les entitats locals.

Així mateix, inclou, per primera vegada, les despeses corrents de reparacions, manteniment i conservació, previstes a la classificació econòmica de l’estructura dels pressupostos locals amb un triple objectiu: contribuir a l’impuls econòmic local, i promoure accions de suport en el sector de la construcció; alliberar despesa corrent dels ens locals, per permetre la seva destinació a altres accions que garanteixin l’estat del benestar, i fomentar la cultura del manteniment de les inversions fetes abans de l’inici de noves obres. Aquest programa de manteniment té un màxim garantit per tots els municipis i adequa el repartiment amb criteris de població, extensió, etc.

També es preveu la possibilitat de fer noves inversions, però sota uns criteris de prioritat que avui s’imposen: infraestructures bàsiques; obres ben dimensionades; garantia de viabilitat; mancomunació de serveis i creació de riquesa i llocs de treball.

Les inversions tenen garantida la seva viabilitat econòmica, d’acord amb el que estableix la disposició addicional 16 de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals i financeres, i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, perquè l’ens local estigui en situació d’equilibri financer per iniciar el procediment de licitació i adjudicació, i es prevegin, en cas contrari, mesures que garanteixen el retorn a l’equilibri, ja sigui per poder desenvolupar el projecte més endavant, o bé amb motiu de la destinació d’una part substancial de la subvenció a pagar inversions ja fetes o amortitzar préstecs amb motiu d’altres inversions.

El nou PUOSC té una tramitació més simple i manté alhora totes les garanties de legalitat.

Pel que fa a la línia de subvencions per a inversions en obres i serveis, les actuacions que presentin els ens beneficiaris només es poden incloure en una de les anualitats del Pla.

En la planificació del PUOSC per al període 2013-2016 s’introdueix la Comissió de Valoració, encarregada d’aplicar els criteris de selecció per a la línia d’inversions i de proposar a la Comissió de Cooperació Local de Catalunya la planificació i la formulació dels plans, amb la voluntat de coordinar millor les diferents administracions actuants i prioritzar totes les inversions estratègiques.

Augmenten els límits màxims de percentatge de subvenció per a cada actuació, per tal de contrarestar la dificultat dels ens locals per acumular recursos propis o accedir a crèdits.

En el cas que l’ens beneficiari es trobi en situació de desequilibri financer pot optar entre sol·licitar l’ajornament de l’execució de l’actuació fins assolir l’equilibri o renunciar a la subvenció atorgada; en aquest cas, pot rebre fins al 50% de la subvenció prevista per destinar aquest import a sufragar despeses d’inversions o obres ja fetes. En el cas de les actuacions incloses en l’anualitat 2016, l’ens beneficiari no pot optar per sol·licitar l’ajornament de l’execució.

Amb totes aquestes novetats, entre d’altres, s’ha assolit un instrument que aconsegueix fer viable el Programa per al quadrienni 2013-2016, no només des del punt de vista econòmic, sinó també perquè millora i simplifica la seva sol·licitud, tramitació, i justificació, alhora que conserva el caràcter d’instrument bàsic per al progrés de tots els municipis de Catalunya.

En conseqüència, atesa la proposta de convocatòria del PUOSC corresponent al període 2013-2016 formulada per la Comissió de Cooperació Local de Catalunya;

A proposta de la vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Bases reguladores i d’execució

1.1 Aprovar les bases reguladores i d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya del període 2013-2016 (en endavant, PUOSC), que consten en els annexos 1, 2, 3 i 9 d’aquest Decret.

1.2 Aprovar les bases reguladores i d’execució dels programes específics de cooperació municipal de la Diputació de Girona, del Pla d’acció municipal de la Diputació de Tarragona i del Pla d’acció local de la Diputació de Lleida, que consten en els annexos 4, 5, 6, 7, i 8 d’aquest Decret.

1.3 En tot allò que no es preveu en l’apartat 1.2 són d’aplicació supletòria per als programes específics de les diputacions de Girona, Lleida i Tarragona, i els que s’aprovin en un futur d’acord amb l’article 6, les bases reguladores i d’execució del PUOSC del període 2013-2016, que consten en els annexos 1, 2, 3 i 9 d’aquest Decret.

1.4 Pel que fa a la contractació i l’execució de les actuacions subvencionades, és d’aplicació la normativa vigent en matèria de contractació pública, i el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

Article 2

Obertura de convocatòria

Obrir la convocatòria única del PUOSC del període 2013-2016, adreçada als municipis i altres entitats locals de Catalunya i dels programes específics que l’acompanyen.

Article 3

Finançament de la convocatòria

El PUOSC del període 2013-2016 es finança amb:

  1. Les aportacions de la Generalitat.

  2. Les consignades en els pressupostos de les diputacions provincials en el concepte de cooperació econòmica que estan destinades al PUOSC.

La dotació pressupostària per a la concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria, d’acord amb el que disposa l’article 2 de la Llei 23/1987, de 23 de desembre, és la que resulta de l’agregació de les aportacions previstes en l’apartat a) i b) d’aquest article.

Complementen el finançament del Pla les aportacions dels ens locals que resultin beneficiaris d’aquestes subvencions.

Article 4

Aportacions de la Generalitat

4.1 Les aportacions de la Generalitat comprenen els recursos propis de la Generalitat i les que pugui lliurar l’Estat a la Generalitat de Catalunya, que s’inclouen en el seu pressupost, d’acord amb el que estableix el Reial decret 835/2003, de 27 de juny, pel qual es regula la cooperació econòmica de l’Estat a les inversions de les entitats locals.

4.2 Poden formar part també de les aportacions de la Generalitat en el PUOSC les dotacions dels diferents departaments de l’Administració de la Generalitat, organismes autònoms i empreses públiques que puguin finançar altres programes específics, regulats en els annexos d’aquest Decret.

Article 5

Dotació econòmica de les aportacions de la Generalitat

5.1 El Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya destina al PUOSC 2013-2016 la quantitat de dos-cents milions d’euros (200.000.000,00 €) de recursos propis.

Es tracta d’una convocatòria de despesa anticipada i amb finançament pluriennal. Aquest fet queda sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost 2013 i a l’aprovació de l’acord de Govern del finançament pluriennal.

5.2 Per a la línia de despeses de reparacions, manteniment i conservació i d’acord amb el que...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA