DECRET 180/1990, de 16 de juliol, de modificació del Decret 67/1987, de 4 de març, i del Decret 237/1987, de 20 de juliol, amb l'ampliació dels canals de distribució al públic dels jocs organitzats i gestionats per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Benestar i Família
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya té com un dels seus objectius principals promoure la integració laboral dels disminuïts, en compliment del que disposa la Llei 26/1985, de 27 de desembre, de serveis socials, que al seu article 5 diu que els serveis socials s'adrecen, entre altres àrees d'actuació, a la promoció i l'atenció de les persones amb disminucions físiques, psíquiques o sensorials, i també a la promoció de la seva integració social per aconseguir-ne el desenvolupament personal i la millora de la seva qualitat de vida.

La disposició addicional 28 de la Llei 9/1990, de 16 de maig, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, de les seves entitats autònomes i de les entitats gestores de la Seguretat Social per a 1990, modifica l'article 9 de la llei 5/1986, de 17 d'abril, de creació de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes, i estableix que els ingressos de la Generalitat provinents dels jocs gestionats per l'EAJA resten afectats al pressupost de despeses del Departament de Benestar Social, i són destinats al finançament dels serveis i les actuacions que preveuen els articles 2 i 5 de la Llei 26/1985, de 27 de desembre, de serveis socials.

Així mateix, l'esmentat article 9 de la Llei 5/1986, afegeix que en l'exercici de 1990 s'han d'ampliar els crèdits 20.01.480.01 i 20.01.780.01 en funció dels ingressos de la Tresoreria de la Generalitat provinents de la recaptació obtinguda per la venda, feta pels disminuïts, dels jocs gestionats per l'EAJA

Vist el Pla interdepartamental d'integració de les persones amb disminució, aprovat pel Consell Executiu de 20 de juny de 1990, que preveu la posada en marxa del Programa de venda de les loteries de la Generalitat, la gestió del qual la durà a terme la Fundació Privada Tallers de Catalunya;

Atès el que estableix l'article 2 de la Llei 5/1986, de 17 d'abril, de creació de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat;

Atès el Decret 291/1988, de 11 d'octubre, d'adscripció de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes al Departament de Benestar Social i d'ampliació del seu Consell d'Administració;

A proposta del conseller de Benestar Social i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

S'amplien els canals de distribució al públic dels jocs gestionats per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat amb la incorporació de l'entitat privada sense ànim de lucre Fundació Privada Tallers de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA