DECRET 297/2003, de 20 de desembre, pel qual es nomena el senyor Josep-Lluís Carod-Rovira conseller en cap de la Generalitat de Catalunya i se li deleguen diverses funcions que corresponen al president de la Generalitat.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament D'Indústria, Comerç i Turisme
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

297/2003, de 20 de desembre, pel qual es nomena el senyor Josep-LluÌs Carod-Rovira conseller en cap de la Generalitat de Catalunya i se li deleguen diverses funcions que corresponen al president de la Generalitat.

L'article 36 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya determina que el president de la Generalitat de Catalunya dirigeix i coordina l'acciÛ del Consell Executiu o Govern i posseeix la mÈs alta representaciÛ de la Generalitat i l'ordin‡ria de l'Estat a Catalunya. Aquesta declaraciÛ, perÚ, no impedeix que el president delegui temporalment funcions executives en un dels consellers, sens perjudici de la seva responsabilitat polÌtica davant el Parlament.

Aquella previsiÛ estatut‡ria ha tingut concreciÛ en l'article 64 de la Llei 3/1982, de 23 de marÁ, del Parlament, del President i del Consell Executiu de la Generalitat, en el qual es preveu que el president de la Generalitat pot delegar en un conseller, amb car‡cter temporal, totes o part de les funcions a les quals es refereix l'article 63 de la mateixa Llei, i que n'ha de donar compte al Parlament.

L'article 9.1 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organitzaciÛ, procediment i rËgim jurÌdic de l'AdministraciÛ de la Generalitat de Catalunya, en la redacciÛ donada a aquest precepte per la Llei 1/2000, de 30 de marÁ, faculta la PresidËncia de la Generalitat per crear, determinar el nombre, denominar i establir per decret l'‡mbit de competËncia respectiva dels departaments en quË s'estructura l'AdministraciÛ de la Generalitat.

Els articles 62.b) i 67 de la Llei 3/1982, de 23 de marÁ, del Parlament, del President i del Consell Executiu de la Generalitat, determinen que els consellers sÛn nomenats i separats pel president de la Generalitat.

Mentre no es procedeixi a modificar les esmentades disposicions per establir amb una norma amb rang de llei la figura d'un conseller en cap de la Generalitat de Catalunya, i atËs que per Decret de la PresidËncia de la Generalitat de Catalunya d'aquesta mateixa data es disposa que el titular del Departament del Conseller en Cap tindr‡ la denominaciÛ de conseller en cap de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb les habilitacions legals esmentades,

Decreto:

Article 1

Nomenar conseller en cap de la Generalitat de Catalunya el senyor Josep-LluÌs Carod-Rovira.

Article 2

Delegar en el conseller en cap les funcions que preveu l'article 63 de la Llei 3/1982 s...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA