ORDRE TRE/422/2010, de 9 d'agost, de modificació de l'Ordre TRE/369/2010, per la qual s'estableixen les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats locals per a la realització de projectes de cases d'ofici dins del programa Noves Cases per a Nous Oficis (projecte Impuls - Treball) (DOGC núm. 5664, de 6.7.2010).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

TRE/422/2010, de 9 d'agost, de modificació de l'Ordre TRE/369/2010, per la qual s'estableixen les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats locals per a la realització de projectes de cases d'ofici dins del programa Noves Cases per a Nous Oficis (projecte Impuls - Treball) (DOGC núm. 5664, de 6.7.2010).

Atesa l'Ordre TRE/369/2010, de 28 de juny, per la qual s'estableixen les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats locals per a la realització de projectes de cases d'ofici dins del programa Noves Cases per a Nous Oficis (projecte Impuls - Treball) (DOGC núm. 5664, de 6.7.2010), i que en el període de sol·licituds s'ha constatat que és necessari efectuar una modificació en el termini d'execució dels projectes, així com en la puntuació dels criteris de valoració per part dels serveis territorials, apartat a), sobre l'adequació del projecte als col·lectius assenyalats com a preferents;

Atès el que estableixen el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002), modificat per la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres (DOGC núm. 4292, de 31.12.2004); la Llei 12/2007, de 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres (DOGC núm. 5038, de 31.12.2007); la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25.7.2006);

Ateses la Llei 25/2009, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2010 (DOGC núm. 5537, de 31.12.2009), i la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres (DOGC núm. 5537, de 31.12.2009);

Vistos l'informe previ de l'Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada, i en ús de les facultats que em confereix l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat,

Ordeno:

Article 1

Objecte

Aquesta Ordre té per objecte modificar els articles 25.2.a) i 26 de l'Ordre TRE/369/2010, de 28 de juny, per la qual s'estableixen les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats locals per a la realització de projectes de cases d'ofici dins del...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA