RESOLUCIÓ CMC/3694/2009, de 17 de desembre, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Indústries Culturals de 25 de novembre de 2009, pel qual s'adapten les bases d'ajuts a la tramitació telemàtica.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Institut Català de Les Indústries Culturals
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

CMC/3694/2009, de 17 de desembre, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Indústries Culturals de 25 de novembre de 2009, pel qual s'adapten les bases d'ajuts a la tramitació telemàtica.

Atès que el Consell d'Administració de l'Institut Català de les Indústries Culturals de 25 de novembre de 2009 va adoptar l'Acord pel qual s'adapten les bases d'ajuts a la tramitació telemàtica,

Resolc:

.1 Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Acord del Consell d'Administració adoptat en la sessió de 25 de novembre de 2009, pel qual s'adapten les bases d'ajuts a la tramitació telemàtica.

.2 Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació en el termini d'un mes a comptar de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 17 de desembre de 2009

Lluís Noguera i Jordana

President del Consell d'Administració

ACORD

de 25 de novembre de 2009, del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Indústries Culturals, pel qual s'adapten les bases d'ajuts a la tramitació telemàtica.

D'acord amb el que disposen el Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de normes reguladores de signatura electrònica, i la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, en relació amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú

Vist que les bases d'ajuts vigents de l'Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC) no preveuen la possibilitat de tramitar els procediments de concessió dels ajuts i la seva justificació per mitjans electrònics;

D'acord amb l'article 7.2.i) dels Estatuts de l'Institut Català de les Indústries Culturals, aprovats pel Decret 100/2001, de 3 d'abril, el Consell d'Administració acorda:

.1 Adaptar les bases d'ajuts de l'Institut a la possibilitat de tramitació telemàtica del procediment de concessió dels ajuts i de la seva justificació, d'acord amb el que preveu l'annex.

.2 S'autoritza perquè cada convocatòria determini si el procediment de concessió dels ajuts i de la seva justificació es pot tramitar per mitjans telemàtics, de forma parcial o total, fent...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA