DECRET 215/2008, de 4 de novembre, de modificació del Decret 145/1991, de 17 de juny, de regulació de la constitució, les classes i el registre de clubs i associacions esportius, i d'aprovació del Reglament del seu règim i funcionament intern.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Consell Català de L'Esport
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

215/2008, de 4 de novembre, de modificació del Decret 145/1991, de 17 de juny, de regulació de la constitució, les classes i el registre de clubs i associacions esportius, i d'aprovació del Reglament del seu règim i funcionament intern.

Mitjançant el Decret 145/1991, de 17 de juny, es va regular la constitució, les classes i el registre de clubs i associacions esportius i es va aprovar el Reglament del seu règim i funcionament intern.

Mitjançant el Decret 96/1995, de 24 de març, es van modificar determinats aspectes tècnics de la normativa anterior per adequar-la a les necessitats del sistema esportiu.

La Llei 8/1999, de 30 de juliol, de la jurisdicció esportiva i de modificació de les lleis 8/1988, de l'esport, i 11/1984, de creació de l'organisme autònom Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, i la Llei 9/1999, de 30 de juliol, de suport a les seleccions catalanes, van autoritzar el Govern de la Generalitat de Catalunya a refondre en un text únic aquestes dues lleis i la Llei 8/1988, de 7 d'abril, de l'esport, la qual cosa es va dur a terme mitjançant el Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol.

Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar amb posterioritat als decrets esmentats la Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions, la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i que la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, estableix com a legislació orgànica diversos articles de l'esmentada Llei, entre els quals figura el nombre mínim de persones que poden constituir una associació de tipus general;

L'existència d'aquest nou ventall normatiu i l'experiència de més de 17 anys d'aplicació del Decret 145/1991, de 17 de juny, que regula la constitució i el funcionament dels clubs, fa totalment necessari i aconsellable que s'adeqüi l'esmentada normativa a la realitat jurídica actual de l'associacionisme i a la dinàmica real del món esportiu durant aquests darrers anys.

Atesa la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atès el que disposa el Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport, i escoltades les entitats a què fa referència l'article 64 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre;

Per tot això i d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA