ORDRE ARP/125/2004, de 16 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de la gestió tècnica per a la millora de la gestió de les explotacions ramaderes, i es convoquen els corresponents a l'any 2004.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE ARP/125/2004, de 16 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de la gestió tècnica per a la millora de la gestió de les explotacions ramaderes, i es convoquen els corresponents a l'any 2004.

L'evolució de la ramaderia fonamentada en criteris productius ha portat a un predomini de determinades races i encreuaments en decrement d'altres que conserven, però, un alt valor ecològic, cultural, genètic o d'adaptació al medi, l'explotació de les quals convé mantenir de manera rendible.

Les agrupacions de productors d'aquestes races han realitzat diverses actuacions per al coneixement, el rescat, la millora, la promoció i l'increment de la rendibilitat econòmica d'aquestes races que convé intensificar per assegurar-ne la continuïtat.

Les actuacions s'adrecen a fomentar la gestió tècnica, la millora genètica i l'expansió de les races, a incrementar la productivitat dels ramats amb la millora del maneig i la gestió, així com l'aprofitament dels recursos, i a promoure l'obtenció d'un producte final de qualitat i uns canals de comercialització que permetin incrementar el valor afegit de l'activitat ramadera.

Totes aquestes activitats representen un gravamen tant econòmic com de temps per a les associacions representants de les races i els productors.

El Pla de desenvolupament rural (PDR) preveu, entre les mesures incloses al programa específic de Catalunya, ajuts destinats a fomentar els grups de gestió tècnica per a la millora de la gestió de les explotacions ramaderes.

Amb la finalitat de desenvolupar i fomentar aquestes mesures es va publicar l'Ordre de 29 de maig de 2000, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de la gestió tècnica per a la millora de la gestió de les explotacions ramaderes, i es convoquen els corresponents a l'any 2000 (DOGC núm. 3153, de 2.6.2000). Com aquesta Ordre s'ha anat modificant en el decurs dels anys, cal derogar-la i publicar unes noves bases reguladores, així comconvocar els ajuts corresponents a l'any 2004.

D'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats al foment de la gestió tècnica per a la millora de la gestió de les explotacions ramaderes, que es publiquen a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 2

2.1 Convocar els ajuts destinats al foment de la gestió tècnica per a la millora de la gestió de les explotacions ramaderes, d'acord amb les bases reguladores aprovades per l'article 1 d'aquesta Ordre.

2.2 El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes comptata partir de l'endemà de la publicació d'aquest Ordre al DOGC.

2.3 Els ajuts establerts en aquesta Ordre tenen caràcter de cofinançats amb la Unió Europea, d'acord amb el que preveu el Pla de desenvolupament rural (PDR), i aniran a càrrec de l'aplicació pressupostària 2004 1702 D/481170500/7132 dels pressupostos del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per un import màxim inicial de 46.948 euros.

Disposició derogatòria

Es deroguen les disposicions següents:

Ordre de 29 de maig de 2000, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de la gestió tècnica per a la millora de la gestió de les explotacions ramaderes, i es convoquen els corresponents a l'any 2000 (DOGC núm. 3153, de 2.6.2000).

Ordre de 6 de març de 2001, per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts per al foment de la gestió tècnica per a la millora de la gestió de les explotacions ramaderes, i es convoquen els corresponents a l'any 2001 (DOGC...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA