EDICTE de 22 de juliol de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona referent al municipi de Tarragona.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Edicte
 
EXTRACTO GRATUITO

EDICTE

de 22 de juliol de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona referent al municipi de Tarragona.

Un cop complertes les condicions especificades a l'apartat 1 i 2 de l'acord, es publica l'acord següent:

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona, en la sessió de 10 de juny de 2010, va adoptar, l'acord següent:

Exp.: 2010 / 040735 / T

5a Modificació puntual del Pla parcial 2, respecte la finca 11 de l'illa 7 i la finca 15 de l'illa 10, al terme municipal de Tarragona.

Vista la proposta de la Ponència Tècnica, la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona acorda:

—1 Aprovar definitivament la 5a Modificació puntual del Pla parcial 2, respecte la finca 11 de l'illa 7 i la finca 15 de l'illa 10, de Tarragona, promogut per Domespa Desarrollos Urbanísticos SL i tramès per l'Ajuntament, amb la incorporació d'ofici de la prescripció següent:

1.1 Cal corregir, en el punt 7 del document i en l'article 5 de la normativa, els percentatges a la reserva per a habitatges de protecció pública de règim general i de preu concertat, on diu "82% en règim general i 18% en règim concertat", ha de dir "80% en règim general i 20% en règim concertat".

—2 Supeditar la publicació d'aquest acord i de les normes urbanístiques al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i la consegüent executivitat a la publicació de la Modificació puntual del PGOU de Tarragona a l'àmbit de la finca 11 de l'illa 7 i la finca 15 de la l'illa 10, del Pla parcial 2, d'acord amb allò establert a l'article 83.9 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.

—3 Facultar la secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona per a què, un cop complimentat l'apartat anterior, disposi la publicació d'aquest acord i de les normes urbanístiques corresponents al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a l'efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l'article 100 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.

—4 Comunicar-ho a l'Ajuntament i al promotor.

Contra l'acord anterior, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA