ACORD GOV/46/2013, de 16 d'abril, pel qual es dóna compliment a la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 6 de juny de 2012 dictada en el recurs contenciós administratiu 557/2008.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Territori i Sostenibilitat
Rang de Llei:Acord
 
EXTRACTO GRATUITO

En data de 16 de setembre de 2008, el Govern va aprovar definitivament el Pla director territorial de l’Alt Penedès (DOGC núm. 5241, de 22.10.2008).

La Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data de 6 de juny de 2012, va dictar Sentència en el recurs contenciós administratiu núm. 557/2008, interposat per l’entitat Josep Maria Raventos i Blanc, SA, contra l’Acord del Govern esmentat.

La part dispositiva d’aquesta Sentència estableix el següent:

“Estimar parcialment el present recurs contenciós administratiu interposat a nom de l’entitat Josep Maria Raventós i Blanc, SA, contra l’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya GOV/155/2008, de 16 de setembre, pel qual s’aprova definitivament el Pla director territorial de l’Alt Penedès, del tenor explicitat anteriorment, i estimar parcialment la demanda articulada:

”1. Estimar la nul·litat de la figura de planejament territorial impugnada en quant va qualificar els terrenys de la part actora en què no es presenten les característiques de la qualificació de connector biològic en els termes dictaminats en el present procés en atenció al dictamen pericial emès –en las dues impressions gràfiques anteriorment fetes constar en el fonament tercer. 6– ja que només i en el seu cas es presenten les característiques per a la qualificació territorial de sòl de protecció especial de la vinya.

”2. I és procedent condemnar l’Administració demandada que tant per a aquests terrenys situats en cotes superiores si es vol mantenir una protecció per a sòl de protecció especial de la vinya i si per a l’extensió superficial i de més terrenys situats en las cotes baixes que s’han descrit en aquesta Sentència –en las dues impressions gràfiques anteriorment fetes constar en el fonament tercer. 6– interessa qualificar-los amb major o menor ambició en atenció a la seva finalitat connectora, sens dubte conforme a dret, ho acordi sense ulterior tramitació de retroacció en un termini de dos mesos posteriors a la fermesa de la present Sentència i perquè s’adopti el pronunciament que correspongui, es publiqui degudament i es comuniqui a aquest tribunal.

”3. Es desestimen la resta de pretensions. Sense costes.”

En data de 29 d’octubre de 2012, es va notificar al Departament de Territori i Sostenibilitat la fermesa d’aquesta Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la qual es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA