DECRET 378/2004, de 7 de setembre, pel qual es declara d'utilitat pública i d'execució urgent la concentració parcel·lària de la zona regable dels termes municipals del Soleràs i l'Albagés.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

378/2004, de 7 de setembre, pel qual es declara d'utilitat pública i d'execució urgent la concentració parcel·lària de la zona regable dels termes municipals del Soleràs i l'Albagés.

Els agricultors afectats per la posada en regadiu dela zona que comprèn el canal Segarra-Garrigues, tenint en compte les acusades característiques de gravetat que ofereix la dispersió parcel·lària de la zona regable dels termes municipals del Soleràs i l'Albagés, han presentat sol·licitud de concentració al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, la qual cosa ha fonamentat la realització d'un estudi sobre les circumstàncies i les possibilitats tècniques que concorren a l'esmentada zona. D'aquest estudi s'ha deduït la conveniència de portara terme la concentració parcel·lària per raó d'utilitat pública.

Per això, de conformitat amb el que estableix el Decret 118/1973, de 12 de gener, pel qual s'aprova la Llei de reforma i desenvolupament agrari, a proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Es declara d'utilitat pública i d'execució urgent la concentració parcel·lària de la zona regable dels termes municipals del Soleràs i l'Albagés (Garrigues).

Article 2

2.1 La zonaa concentrar està constituïda, en principi, per la part dels termes municipals del Soleràs i l'Albagés que limita:

Al nord, amb el terme municipal del Cogul i amb el límit de la zona regable a dotació de transformació del canal Segarra-Garrigues dels termes municipals del Soleràs i l'Albagés.

Al sud, amb el límit de la zona regable a dotació de transformació del canal Segarra-Garrigues del terme municipal del Soleràs.

A l'est, amb el límit de la zona regable a dotació de transformació del canal Segarra-Garrigues del terme municipal de l'Albagés.

A l'oest, amb el terme municipal del Cogul i amb el límit de la zona regable a dotació de transformació del canal Segarra-Garrigues del terme municipal del Soleràs.

2.2 Aquest perímetre quedarà determinat definitivament un cop realitzades les inclusions, les rectificacions o les exclusions que, si s'escau, s'acordin segons el que preveuen els articles 172, 187 i següents de la Llei de reforma i desenvolupament agrari.

Article 3

Les millores que els propietaris realitzin en els terrenys compresos dins de la zona a concentrar després de la publicació d'aquest Decret no es tindran en...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA