DECRET 181/1993, de 27 de juliol, pel qual s'estableix l'adequació dels concerts educatius vigents a la nova ordenació del sistema educatiu a Catalunya.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament D'Educacio
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Decret 154/1992, de 20 de juliol, ha establert el calendari general d'implantació del nou sistema educatiu a Catalunya, en el qual es fixa l'extinció gradual dels plans d'estudis en vigor i la progressiva implantació dels nous currículums.

Atès que el Decret 180/1993, de 12 d'abril, de modificació del calendari d'aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu a Catalunya, ha modificat els cursos en els quals es procedeix a la implantació del nou sistema educatiu, establint que es dugui a terme amb un nou calendari per a les diferents etapes i cicles de l'educació bàsica, escau adaptar el calendari d'adequació dels concerts educatius a aquesta nova disposició.

En els calendaris establerts en aquest Decret s'ha tingut en compte el període de vigència dels actuals concerts, que finalitza el curs 1993-94.

En conseqüència, amb l'informe previ del Consell Escolar de Catalunya, d'acord amb la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller d'Ensenyament i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1 Centres d'educació general bàsica

Article 1

Els concerts educatius vigents subscrits amb els centres d'educació general bàsica es modificaran en el curs acadèmic 1993-94 per preveure els ensenyaments següents:

  1. Primer i segon cicle de l'educació primària.

  2. Cinquè, sisè, setè i vuitè de l'educació general bàsica.

Article 2

Els concerts educatius vigents subscrits amb els actuals centres d'educació general bàsica que finalitzin la seva vigència en el curs 1993-94 es renovaran d'acord amb la normativa reguladora del règim de concerts educatius, per als ensenyaments i cursos següents:

  1. Curs 1994-95: setè i vuitè d'educació general bàsica i l'educació primària en tots els seus cicles.

  2. Curs 1995-96, vuitè d'educació general bàsica i l'educació primària, en tots els seus cicles.

  3. Cursos 1996-97 i 1997-98: educació primària en tots els seus cicles. A partir del curs acadèmic 1995-96, els concerts educatius subscrits es modificaran amb reducció de les unitats corresponents als cursos setè i vuitè de l'educació general bàsica, sens perjudici del que disposen els articles 4 i 5 d'aquesta disposició.

Article 3

3.1 Els centres concertats d'educació general bàsica que, d'acord amb el que estableix la disposició transitòria 2.1.a) de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, obtinguin autorització provisional, en les condicions establertes a la disposició transitòria 7 del Reial decret 1004/1991, de 14 de juny, per impartir el primer cicle de l'educació secundària obligatòria subscriuran concert per a l'esmentat cicle, d'acord amb el calendari general d'aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu a Catalunya, per als ensenyaments i cursos següents:

  1. Curs 1995-96: primer curs de l'educació secundària obligatòria.

  2. Curs 1996-97: primer i segon curs de l'educació secundària obligatòria. 3.2 El concert que es pugui subscriure tindrà una durada d'un any prorrogable pel mateix termini, mentre es mantingui l'autorització provisional.

Article 4

Els actuals centres d'educació general bàsica concertats que, amb anterioritat a l'inici del curs 1995-96, hagin obtingut autorització definitiva i específica per impartir els dos cicles de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA