DECRET 34/2002, de 5 de febrer, pel qual s'implanten els estudis conduents a l'obtenció del títol de diplomat o diplomada en treball social a la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Universitats, Recerca i Societat de la Informació
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

34/2002, de 5 de febrer, pel qual s'implanten els estudis conduents a l'obtenció del títol de diplomat o diplomada en treball social a la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili.

La Universitat Rovira i Virgili, per tal d'augmentar la seva oferta docent, ha demanat al Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, a través del seu Consell Social, autorització per impartir els estudis conduents a l'obtenció del títol de diplomat o diplomada en treball social.

De conformitat amb la sol·licitud esmentada, d'acord amb el que estableixen el Reial decret 557/1991, de 12 d'abril, sobre creació i reconeixement d'universitats i centres universitaris i el Decret 258/1997, de 30 de setembre, pel qual es regulen la Programació universitària de Catalunya i els procediments de creació o reconeixement i de reordenació de centres universitaris i d'implantació d'ensenyaments, amb l'acord del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili, a proposta del conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació i amb l'acord previ del Govern,

Decreto:

Article únic

S'implanten els estudis conduents a l'obtenció del títol de diplomat o diplomada en treball social a la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili.

Disposició addicional

Un cop homologat el pla...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA