DECRET 355/1996, de 29 d'octubre, de constitució del Consorci Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Un dels objectius prioritaris de l'ordenació del sistema universitari a Catalunya és la consecució de la màxima qualitat en la prestació dels serveis que aquest ofereix a la societat. Per tal d'assolir-lo cal dotar els estaments responsables de governar i gestionar les universitats catalanes dels instruments necessaris per avaluar la qualitat docent i investigadora, per endegar programes de millora i per fer rendibles, en darrer terme, els recursos disponibles i l'esforç inversor a càrrec dels pressupostos públics.

L'establiment d'un nou model de finançament universitari, en el qual es tindrà en compte l'avaluació de la qualitat dels serveis que presten les universitats, l'aprovació dels nous plans d'estudis, la programació universitària en el seu doble vessant de reordenació de l'oferta existent i d'implantació de nous ensenyaments, fan necessari disposar d'un sistema objectiu i rigorós d'avaluació del funcionament del sistema universitari considerat globalment.

Per això, amb el repte de millorar la qualitat dels serveis universitaris, sota la figura jurídica d'un consorci administratiu, es constitueix l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya, es defineixen els seus objectius i funcions i es determina l'estructura mínima necessària que la conforma.

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya ha d'ésser un instrument útil, no només per impulsar i implementar mesures de qualitat i d'avaluació continuada a les universitats, sinó també per recollir i canalitzar un flux constant d'informació entre la universitat i els seus clients i usuaris, que possibiliti un coneixement més gran de les seves necessitats i demandes, i també que contribueixi a obtenir dades i criteris per mantenir el sistema universitari català, en tot el seu abast, permanentment actualitzat i adaptat a les necessitats canviants.

Amb el suport de l'Agència, cada universitat ha de poder establir els seus objectius de qualitat, el seu programa operatiu i els processos d'anàlisi i control que consideri oportuns. Els resultats que s'obtinguin han de poder ésser coneguts i avaluats per la mateixa universitat i per l'Agència, mitjançant els indicadors de qualitat efectius i objectivables que aquesta dissenyi.

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya ha de gaudir de la independència necessària per poder dur a terme els seus objectius, amb el màxim rigor i amb ple respecte a l'autonomia universitària, i per fer possible, en els àmbits que es determinin, la participació dels agents socials. Així, també ha de proporcionar els elements de coordinació necessaris per tal que les universitats es proposin objectius i programes de qualitat comuns.

Atès el que disposa l'article 55 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

A proposta del conseller de la Presidència i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Es constitueix el Consorci Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya, i s'aproven els seus Estatuts, que estableixen les finalitats, la composició i l'organització, i que es publiquen com a annex d'aquest Decret.

Article 2

El Consorci Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya tindrà personalitat jurídica pròpia i suficient per al compliment de les seves finalitats.

Disposicions finals

-1 S'autoritzen el conseller de la Presidència i el comissionat per a Universitats i Recerca per tal que, dins l'àmbit de les seves respectives atribucions, realitzin les actuacions oportunes per al desplegament i l'execució d'aquest Decret.

-2 Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 29 d'octubre de 1996

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Xavier Trias i Vidal de Llobatera Conseller de la Presidència

ESTATUTS del Consorci Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya.

Article 1

Entitats que integren el Consorci 1.1 Amb la denominació d'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya es constitueix un Consorci amb la participació de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Comissionat per a Universitats i Recerca del Departament de la Presidència, i la Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Lleida, Universitat de Girona i Universitat Rovira i Virgili. 1.2 Es podrà ampliar el nombre de membres del Consorci amb l'admissió d'entitats públiques o privades, sense ànim de lucre, que vulguin col·laborar amb les finalitats del Consorci i efectuar les aportacions o prestar els serveis que en constitueixen l'objectiu. L'acord d'admissió de nous membres requerirà la majoria que preveu l'article 18.2 d'aquests Estatuts.

Article 2

Personalitat i capacitat jurídica El Consorci Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya és una entitat de dret públic, de caràcter associatiu, voluntari i indefinit, dotada de personalitat jurídica plena i independent de la dels seus membres, amb la plena capacitat jurídica que requereixi el compliment dels seus objectius.

Article 3

Règim jurídic L'Agència se sotmet al dret públic i especialment a les normes que regulen la contractació administrativa, i es regirà per aquests Estatuts i per les disposicions legals de caràcter general que li siguin aplicables.

Article 4

Seu L'Agència tindrà la seva seu a Barcelona. No obstant això, per acord del Consell de Direcció, es podrà variar.

Article 5

Objectius L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya té com a objectius l'avaluació del sistema universitari a Catalunya, l'anàlisi dels seus resultats i la proposta de mesures de millora de la qualitat dels serveis que presten les universitats públiques catalanes, especialment els de la docència i la recerca.

Article 6

Actuacions 6.1 L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya, per tal de donar compliment als objectius que preveu l'article anterior, pot efectuar les actuacions següents:

  1. Efectuar avaluacions específiques de la qualitat de la docència en relació amb la formació inicial o permanent impartida pel professorat de les universitats, per departaments, per titulacions o centres.

  2. Realitzar avaluacions de la qualitat de la recerca que s'efectua des dels departaments universitaris, i valorar-ne la incidència en el desenvolupament del sistema de ciència i tecnologia del país.

  3. Analitzar els plans d'estudis universitaris i avaluar l'impacte i els resultats de les seves reformes i modificacions i el seu grau d'experimentalitat.

  4. Analitzar l'adequació de les infraestructures destinades als ensenyaments universitaris i conèixer el nivell d'ocupació.

  5. Analitzar l'efectiva relació de les universitats amb els sectors econòmics i productius i la seva incidència en aquests àmbits.

  6. Comprovar el nivell d'eficàcia i eficiència de la gestió dels recursos de les universitats i dels seus centres, així com de l'organització docent i administrativa.

  7. Estudiar el nivell d'eficàcia en la prestació i l'efectiva atenció a l'estudiant usuari dels serveis de la universitat que s'hagin inclòs en la Programació...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA