DECRET 14/1991, de 22 de gener, pel qual es constitueix el Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques de Catalunya, per aplicació de la disposició transitòria 2 de la Llei 13/1982, de 17 de desembre.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia i Interior
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Llei 13/1982, de 17 de desembre, de col·legis professionals, preveu, en la disposició transitòria 2, la possibilitat que els professionals integrats en un col·legi únic d'àmbit estatal, que s'hi hagin incorporat per mitjà de qualsevol de les seves delegacions radicades a Catalunya, podran formar un sol col·legi d'àmbit català i aprovar els estatuts pels quals s'hauran de regir d'acord amb els termes de la Llei.

En assemblea general extraordinària de 24 d'octubre de 1987 els membres del Col·legi de zona de Catalunya del Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques de Catalunya acordaren per unanimitat acollir-se a l'esmentada disposició transitòria 2 de la Llei 13/1982, de 17 de desembre, i iniciar els tràmits legals per constituir-se en el Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques de Catalunya.

Per tant, i de conformitat amb la disposició transitòria 2 de la Llei 13/1982, de 17 de desembre, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Es constitueixi el Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques de Catalunya per aplicació de la disposició transitòria 2 de la Llei 13/1982, de 17 de desembre.

Article 2

L'àmbit territorial del Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques és el de Catalunya.

Article 3

L'actual Junta de Govern del Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques convocarà, en el termini de sis messos a partir de l'entrada en vigor del present Decret, una assemblea general extraordinària per aprovar els estatuts presentats i escollir, si s'escau, els òrgans de govern.

Article 4

Aprovats els estatuts, s'enviaran, juntament amb el certificat de l'acta de la assemblea general extraodinària, al Departament de Justícia perquè, havent-ne qualificat prèviament l'adequació a la legalitat, es procedeixi a la seva inscripció en el Registre de col·legis professionals de Catalunya i es publiquin al DOGC.

Disposició final Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 22 de gener de 1991

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Agustí M. Bassols i Parés Conseller de Justícia

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA