ORDRE BSF/274/2014, de 25 d'agost, per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Benestar Social i Família i per determinats ens que en depenen.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Benestar Social i Família
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, estableix que la creació, la modificació o la supressió dels fitxers de les administracions públiques només es poden fer per mitjà d’una disposició general publicada en el BOE o en el diari oficial corresponent.

Mitjançant l’Ordre BSF/219/2011, de 5 de setembre, per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Benestar Social i Família, es va portar a terme la regulació dels fitxers de dades de caràcter personal que hi havia en aquell moment al Departament de Benestar Social i Família. A causa del temps transcorregut, es fa necessari revisar la regulació dels fitxers de dades de caràcter personal d’aquest Departament.

Per l’assignació de competències al Departament de Benestar Social i Família, mitjançant el Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i pel Decret 332/2011, de 3 de maig, d’estructuració del Departament de Benestar Social i Família, així com per l’aprovació del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, de desenvolupament de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, cal una nova disposició que prevegi tots els fitxers del Departament de Benestar Social i Família.

En aquest sentit, a fi de donar compliment al mandat legal i fixar els nivells de seguretat exigibles a cada fitxer, i amb la voluntat de garantir la seguretat jurídica en l’àmbit del tractament de les dades de caràcter personal, s’ha elaborat aquesta disposició que pretén fer efectiu el principi de transparència i assegurar l’exercici dels drets legítims a la ciutadania.

De conformitat amb la disposició final tercera , apartat primer, de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, els consellers i conselleres de la Generalitat, dins l’àmbit de les competències respectives, resten habilitats per crear, modificar i suprimir, mitjançant ordre, els fitxers que siguin pertinents.

D’acord amb l’informe preceptiu de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, tal com estableix l’article 5.m) de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, i d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

Ordeno:

Article 1

Objecte

Aquesta Ordre té per objecte crear els fitxers que contenen dades de caràcter personal, que es descriuen a l’annex 1, de conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que la desplega.

1.1 A l’annex 1 figuren els fitxers que es creen mitjançant aquesta Ordre.

Relació dels fitxers que es creen a l’annex 1:

Secretaria General

Gossos d'assistència.

Direcció de Serveis

Règim sancionador dels serveis socials.

Control dels serveis socials.

Direcció General per a la Immigració

Serveis especialitzats en matèria d'estrangeria.

Direcció General de Joventut

Actuacions de la Direcció General de Joventut.

Oficina Jove de Treball.

Reconeixement de serveis d’informació juvenil i d’escoles d’educadors en el lleure infantil i juvenil.

Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària

Hostatgeria de les cases del mar.

Agència Catalana de la Joventut

Programes de l'ACJ.

Subvencions de l'ACJ.

Empreses i entitats col·laboradores.

Persones participants a “L'estiu és teu” i camps de treball.

Professionals de l'àmbit de joventut.

Gestió de sinistres de l’ACJ.

Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció

Acreditacions d’institucions col·laboradores d’integració familiar i d’entitats col·laboradores d’adopció internacional.

Institut Català de les Dones

Violència masclista.

1.2 A l’annex 2 figuren els fitxers que contenen dades personals que són objecte de modificació i s’especifiquen els que han passat a ser gestionats per aquest Departament perquè el seu enquadrament orgànic ha variat a causa de les reestructuracions de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Relació dels fitxers que es modifiquen a l’annex 2 i especificació dels apartats modificats:

Gabinet del/de la Conseller/a

Publitramesa del Gabinet del/de la Conseller/a. Apartats modificats: finalitat i usos, procedència de les dades, procediment de recollida de dades i sistema de tractament de dades i unitat administrativa.

Petició d’entrevistes al/a la conseller/a. Apartats modificats: finalitat i usos, procediment de recollida de dades i sistema de tractament de dades i unitat administrativa.

Queixes i reclamacions. Apartats modificats: finalitat i usos, persones i col·lectius afectats i procedència de les dades i unitat administrativa.

Secretaria General

Programa de formació del Sistema català de serveis socials. Apartats modificats: finalitats i usos, persones i col·lectius afectats, procedència de les dades i estructura bàsica i tipus de dades i unitat administrativa.

Gestió de beques de col·laboració. Apartats modificats: finalitat i usos i unitat administrativa.

Òrgans col·legiats. Apartats modificats: procediment de recollida de dades, estructura bàsica i tipus de dades i unitat administrativa.

Mapa de persones expertes. Apartats modificats: finalitat i usos i unitat administrativa.

Centre de Documentació DIXIT. Apartats modificats: estructura bàsica i tipus de dades i unitat administrativa.

Accessibilitat. Apartats modificats: finalitat i usos, persones i col·lectius afectats, procediment de recollida de dades, procedència de les dades, estructura bàsica i tipus de dades i comunicació de dades i unitat administrativa.

Demandes i recursos. Apartats modificats: finalitat i usos, persones i col·lectius afectats, procediment de recollida de dades, procedència de les dades i estructura bàsica i tipus de dades i unitat administrativa.

Prestacions socials. Apartats modificats: finalitat i usos, procedència de les dades, estructura bàsica i tipus de dades, comunicació de dades i unitat administrativa.

Direcció de Serveis

Control d'accés. Apartats modificats: finalitat i usos, procediment de recollida de dades, procedència de les dades i estructura bàsica i tipus de dades i unitat administrativa.

Videovigilància. Apartats modificats: finalitat i usos i comunicació de dades i unitat administrativa.

Contractació. Apartats modificats: finalitat i usos, estructura bàsica i tipus de dades, unitat administrativa i nivell de seguretat.

Gestió econòmica. Apartats modificats: finalitat i usos, estructura bàsica i tipus de dades i unitat administrativa.

Gestió de sinistres. Apartats modificats: finalitat i usos, persones i col·lectius afectats, procedència de les dades, estructura bàsica i tipus de dades, comunicació de dades, unitat administrativa i nivell de seguretat.

Entitats titulars de serveis socials. Apartats modificats: finalitat i usos, procedència de les dades, estructura bàsica i tipus de dades, comunicació de dades, transferències de dades, òrgan responsable del fitxer, unitat administrativa i nivell de seguretat.

Gestió de personal. Apartats modificats: finalitat i usos i estructura bàsica i tipus de dades.

Prevenció de riscos laborals. Apartats modificats: finalitat i usos i unitat administrativa.

Gestió de l'Arxiu Central. Apartats modificats: finalitat i usos, persones i col·lectius afectats, procediment de recollida de dades, estructura bàsica i tipus de dades, comunicació de dades i unitat administrativa.

Secretaria de Família

Prestacions i ajuts per a infants a càrrec. Apartats modificats: finalitat i usos, procediment de recollida de dades, estructura bàsica i tipus de dades, comunicació de dades.

Campanyes de sensibilització. Apartats modificats: finalitat i usos i persones i col·lectius afectats.

Formació a les famílies. Apartat modificat: finalitat i usos.

Òrgans de participació en l'àmbit de suport a les famílies. Apartat modificat: finalitat i usos.

Títols de família. Apartats modificats: finalitat i usos, persones i col·lectius afectats, estructura bàsica i tipus de dades i comunicació de dades.

Xarxa de recursos d'atenció i recuperació integral dependent de la Secretaria de Família. Apartats modificats: finalitat i usos, persones i col·lectius afectats, procediment de recollida de dades, procedència de les dades, comunicació de dades i unitat administrativa.

Fons de garantia de pensions i prestacions. Apartats modificats: persones i col·lectius afectats i comunicació de dades.

Ajut econòmic de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. Apartats modificats: comunicació de dades.

Reconeixement a les persones grans. Apartats modificats: finalitat i usos i persones i col·lectius afectats.

Congrés Nacional de la Gent Gran. Apartat modificat: finalitat i usos.

Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència

Sistema d'informació i gestió en infància i adolescència SINI@. Apartats modificats: finalitat i usos, persones i col·lectius afectats, procedència de les dades, estructura bàsica i tipus de dades, comunicació de dades i transferència de dades.

Recursos telefònics d’atenció a infants i adolescents. Apartats modificats: finalitat i usos, persones i col·lectius afectats, estructura bàsica i tipus de dades i comunicació de dades.

Orígens. Apartats modificats: estructura bàsica i tipus de dades i comunicació de dades.

Suport econòmic. Apartats modificats: estructura bàsica i tipus de dades i comunicació de dades.

Acompanyament jurídic. Apartats modificats: estructura bàsica i tipus de dades i comunicació de dades.

Gestió administrativa de recursos i d’habitatge. Apartats modificats: persones i col·lectius afectats, estructura bàsica i tipus de dades i comunicació de dades.

Formació i inserció laboral. Apartats modificats: estructura bàsica i tipus de dades i comunicació de dades.

Registre unificat del maltractament infantil. Apartats modificats: finalitat i usos i comunicació de dades.

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA